Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: „wprowadzanie wód opadowych istniejącym wylotem kanalizacji opadowej nr 34 o średnicy Ø1700/2500 mm do rowu Płaszowskiego w miejscowości Kraków”.

Kraków, 21 grudnia 2018r.

 

 

 

KR.ZUZ.2.421.799.2018.BH

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 4.12.2018r. poz. 2268 z późn. zm./ w związku z art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z dnia 5.11.2018 poz. 2096 z późn. zm./ obwieszcza się, iż zostało wszczęte na wniosek Gminy Miejskiej Kraków działającej przez pełnomocnika Panią Karolinę Maciaszczyk, postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: „wprowadzanie wód opadowych istniejącym wylotem kanalizacji opadowej nr 34 o średnicy Ø1700/2500 mm do rowu Płaszowskiego w miejscowości Kraków”.

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje działki: nr 4/2, 4/1, 2/25 i 2/32 obręb 26 Podgórze, jednostka ewid. Kraków.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój nr 113, telefon 12-628-41-72, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1430. w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 4.12.2018r. poz. 2268 z późn. zm./, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane stronom do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Miejskiej Kraków Miasto na Prawach Powiatu.

 

 

 

Dokument podpisano elektronicznie

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2018-12-21
Data publikacji:
2018-12-21
Data aktualizacji:
2018-12-21