Dokument archiwalny
OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie:działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresiedziałalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lubdziałalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tytuł zadania publicznego:CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”

 

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  800 000,00 zł (400 000,00 zł na rok 2019 i 400 000,00 zł na rok 2020)

 

Termin realizacji zadania: od 18 lutego 2019 roku do 31.12.2020 roku

 

Miejsce realizacji zadania:

następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,49 m2 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20:

 1. pomieszczenie Nr 1w038 o powierzchni 35,39 m2,
 2. pomieszczenie Nr 1w039 o powierzchni 34,04 m2,
 3. pomieszczenie Nr 1w040 o powierzchni 103,06 m2

położone na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu, wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy i router.

 

Ponadto w ramach umowy najmu Oferent (bądź Oferenci) będą mieli prawo do korzystania
z pomieszczenia nr 1w014 o powierzchni ok. 200,00 m2 dostępnego w dni parzyste każdego miesiąca w godz. od 7.30 do 21.00 oraz pomieszczeń sanitarnych na I piętrze.

 

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 6,89 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),
 • koszty eksploatacyjne: 36,90 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) - obejmujące opłatę za dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, dostawę ciepła, ochronę obiektu, dostęp do Internetu i koszty utrzymania części wspólnych: sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej oraz otoczenia obiektu, sprzątanie otoczenia obiektu, odśnieżanie, prawo korzystania z pomieszczeń sanitarnych oraz ich wyposażenie w środki higieny i środki czystości,
 • miejsce parkingowe przy Stadionie: 36,90 zł (w tym 23% VAT).

 Opłaty miesięczne nie obejmują:

 • usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne pn. „Centrum Obywatelskie" – ul. Reymonta 20,
 • kosztów obsługi informatycznej,
 • podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.

Oferent powinien zaplanować te wydatki w kalkulacji realizacji zadania publicznego.

 

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 518-015-744.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 przeznaczyła  na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości  481 250,25 zł.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

 

 1. zwiększanie skuteczności NGO i grup nieformalnych w realizacji ich misji:
  1.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów);
  1.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;
  1.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
  1.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).
  1.5. Prowadzenie systematycznego badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie działań edukacyjnych, zakończonego sporządzeniem Raportu.
 2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:
  2.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
  2.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
  2.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

 poprzez:

 1. działania edukacyjne m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w GMK Wieloletnim Programie Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi
 2. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
 3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/ NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networking, wymiana zasobów;
 4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/NGO m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego pod adresem: http://co.krakow.pl/ poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku NGO i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy UMK z NGO (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO a wolontariuszami;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs;

 

Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) na dany rok, wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”  analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.

 

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Centrum Obywatelskiego, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej,  działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się  z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr21/2018Prezydenta Miasta Krakowa z dnia05.01.2018r.  dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow..html

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy GMK.
 5. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.  
 6. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.).
 7. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację
  w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent
  oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych  dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450, 650, 723 i 1365) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem. 
 12. Dotacja będzie przekazana w 2 transzach:
  a) pierwsza w kwocie:  400 000,00 zł do 30 dni od dnia podpisania umowy dotacyjnej,
  b) druga w kwocie: 400 000,00 zł do dnia 15 stycznia 2020r.
 13. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w celu potwierdzenia gotowości  realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 14. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 15. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 10.
 16. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 17. Dotacje udzielone z budżetu GMK wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 18. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 14 stycznia 2019 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą
  lub kurierem  w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10,pok. nr 106   – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone
  po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych ) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 5 Sposobu i terminu składania ofert.
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
  w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1) złożenie oferty po terminie,
  2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),
  3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
  4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
  5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji  nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
  8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie
  z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian
  w KRS.
 9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
 10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.
 12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
 13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.
 15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.
  oraz udostępnia się je w:
  1)      miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,
  2)      Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.
 17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  1) nie zostanie złożona żadna oferta,
  2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r.
  w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym
  w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania
  z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniuz pominięciem dni wolnych od pracy.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona
  w systemie.
 8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox
  (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-14:00 w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.

 • w pok. nr 105 lub pod numerem tel. 12/616-78-03 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 108 (po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu) lub pod numerem tel. 12/616-78-18 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
  w zakresie:  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE –
  ul. Reymonta 20”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  1) Przewodniczący (-ca) komisji – przedstawiciel (-ka) komórki  merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  2) do trzech przedstawicieli (-ek) komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego (-cej),
  3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący (-ca) komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 8. Kandydaci/kandydatki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) są obywatelami/obywatelkami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.),
  3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej
        członkom/członkiniom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem  4 stycznia 2019  roku o godz. 15.00.
  Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych pok. nr 105 lub przesłać pocztą elektroniczną n adres: ms.umk@um.krakow.pl.
 11. Pracownicy komórki merytorycznej powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

WAŻNE DOKUMENTY:

 1. Wybrany w drodze konkursu Oferent (Oferenci) podpisze (-szą) umowę najmu z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie na pomieszczenia będące siedzibą Centrum Obywatelskiego z czynszem i pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w pozycji „miejsce realizacji zadania”.
 2. Wyposażenie ww. pomieszczeń (sprzęt, umeblowanie) na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20, zostanie udostępnione Oferentowi (-om) wyłonionemu (-nym) w trybie otwartego konkursu ofert, w ramach umowy najmu zawartej z Gminą Miejską Kraków - Zarządem Infrastruktury Sportowej. Wykaz ww. wyposażenia stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 3. Regulamin przeprowadzania przez GMK otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr  21/2018  Prezydenta z dnia 05.01.2018r.
 4. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofertokreśla załącznik do obowiązującego w GMK programu współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXV/3053/18 z dnia  07.11.2018r.
 5. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl,
  w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

załącznik nr 1formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

załącznik nr 2formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

załącznik nr 3karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 6 wykaz wyposażenia pomieszczeń Centrum Obywatelskiego.

 


 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2018-12-21
Data publikacji:
2018-12-21
Data aktualizacji:
2018-12-21