Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2018-12-04 13:01:22
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6730.2.980.2018.WWY

Budowa budynku usługowego oranżerii na działce nr 108 obr. 60 Śródmieście przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 04.12.2018 r.

AU-02-2.6730.2.980.2018.WWY

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowego oranżerii na działce nr 108 obr. 60 Śródmieście przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie”

 

• tut. organ wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego objętego przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z kompetencjami;

• zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

 

Zgodnie z art. 10 K.p.a. zawiadamia się, iż z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 27.12.2018 r.

 

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIOLETTA WYKURZ
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data aktualizacji:
2018-12-04
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-12-19 00:00:03
WIOLETTA WYKURZ
 Przeniesiono do archiwum
2018-12-04 13:01:22
WIOLETTA WYKURZ
 Publikacja