Dokument archiwalny
obwieszczenie ds.AU-02-7.6730.2.591.2018.MCU

„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami podziemnymi oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem podziemnym na działkach nr 656/5, 656/4 obr. 10 Krowodrza wraz z wjazdem z działki drogowej nr 54/6 obr. jw. z dojściami i dojazdami do budynków, przy ul. Korbutowej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                     Kraków, dnia 13.11.2018r.

AU-02-2.6730.2.591.2018.MCU

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 13.11.2018r. Nr AU-2/6730.2/1535/2018 o umorzeniu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami podziemnymi oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem podziemnym na działkach nr 656/5, 656/4 obr. 10 Krowodrza wraz z wjazdem z działki drogowej nr 54/6 obr. jw. z dojściami i dojazdami do budynków, przy ul. Korbutowej w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 13.11.2018r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA CUDNIK
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2018-11-13