Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia edukacji prawnej.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia edukacji prawnej.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, pkt 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1-2 i ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.).


Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.


Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działań w zakresie edukacji prawnej”.


Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej odpowiednio 8 punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz 8 punktów, w których będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej łącznie „punktami” na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz prowadzącej działania z zakresu edukacji prawnej.

 

Zakres zadania publicznego:

 1. prowadzenie 16 punktów (8- nieodpłatnej pomocy prawnej i 8- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego); świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostanie określony w umowie o realizację zadania publicznego zgodnie z Tabelą nr 1
  oraz
 2. przeprowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w zakresie i w formach wskazanych w art. 3b ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Oferent zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Oferent pozostaje zobowiązany do złożenia oświadczenia stosownie do art.8 ust.6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.)  w którym wyrazi zgodę na to, aby czas trwania dyżuru mógł ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie.

 

Wydłużenie czasu trwania dyżuru, jak również udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, nie powoduje zwiększenia środków dotacyjnych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się
z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia
05.01.2018 r., dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:


 https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow..html

 

Tabela nr 1: Usytuowanie i harmonogram prowadzenia 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, codziennie od poniedziałku do piątku.

 

Numer punktu

Nazwa jednostki udostępniającej lokal

Usytuowanie lokalu

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej /nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1

Urząd Miasta Krakowa

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

poniedziałek - piątek

godz. 07.30-11.30

2

poniedziałek - piątek

godz. 12.00-16.00

3

poniedziałek - piątek

godz. 16.30-20.30

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Rzeźnicza 2
(pokój nr 28)

poniedziałek - piątek

godz. 15.30-19.30

5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Józefińska 14 (pokój nr 003)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

6

Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Krakowska 55 (wejście od 
ul. Krakowskiej  53, parter)

poniedziałek - piątek

godz. 15.30-19.30

7

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Helclów 2

(pokój nr 10)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

8

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”)

poniedziałek - piątek

godz. 11.00-15.00

9

Rada Dzielnicy IV

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Białoprądnicka 3

poniedziałek - piątek

godz. 11.00-15.00

10

Urząd Miasta Krakowa

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

poniedziałek - piątek

godz. 12.00-16.00

11

godz. 16.00-20.00

12

Dwór Czeczów

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (pokój 17)

poniedziałek - piątek

godz. 10.00-14.00

13

Dwór Czeczów

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (pokój 17)

poniedziałek - piątek

godz. 14.00-18.00

14

Urząd Miasta Krakowa

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Plac Wszystkich Świętych 3-4
(pokój nr 6)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

15

Rada Dzielnicy XIV

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

os. Dywizjonu 303 nr 34 (sala dyżurów Radnych)

poniedziałek

godz. 09.00-13.00

wtorek

godz. 13.00-17.00

środa

godz. 12.00-16.00

czwartek

godz. 12.00-16.00

piątek

godz. 08.00-12.00

31

Urząd Miasta Krakowa

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

os. Zgody 2
(pokój nr 22)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:


W roku 2019 – środki w łącznej wys. 1 022 340 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100), w tym:

 

a) na prowadzenie 16 punktów (8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 8 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) kwota w wysokości 960 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),

b) na zadania z zakresu edukacji prawnej kwota w wysokości 61 380,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Gmina Miejska Kraków na rok 2018 przeznaczyła środki finansowe w łącznej wysokości
971 614,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście złotych 08/100)
na prowadzenie 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Gmina Miejska Kraków na rok 2017 przeznaczyła środki finansowe w łącznej wysokości 910 888,20 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 20/100) na prowadzenie 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Termin realizacji zadania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe, o których mowa
  w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b iw art.4 ust.1 pkt.22a, które spełniają łącznie warunki  opisane w pkt.2-3.
 2. O powierzenie prowadzenia w punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
  2)  posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,
  o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U.
  z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),
  3)  daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
  – poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  – profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4)  opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
  2)  posiada umowę zawartą z osobą, która:
  – posiada wykształcenie wyższe,
  – ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030
  z późn. zm.),
  – korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  – nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3)  daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
  – poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  i jego dokumentowaniem,
  – profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  – przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4)  opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która
  w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 5. W przypadku zaprzestania spełniania przez Oferenta warunku, o którym mowa w pkt.2 pkt.2) oraz pkt.3 pkt.2) starosta nie zawiera umowy z Oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym;
 6. W przypadku zaprzestania spełniania przez Oferenta warunku, o którym mowa w pkt.2 pkt.3) oraz pkt.3 pkt.3) starosta nie zawiera umowy z Oferentem, o której mowa w ust. 1, albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
  i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.).

 

 WARUNKI KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

 1. Miasto zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie miał wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Pomieszczenie, w którym będzie usytuowany punkt, będzie wyposażone co najmniej
  w biurko oraz cztery krzesła.
 3. Miasto zapewni, że wyposażenie lokalu, w którym będzie usytuowany punkt, będzie zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe.
 4. Lokal, w którym będzie usytuowany punkt, będzie miał odpowiedni dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej.
 5. Miasto zapewni osobie świadczącej dyżur w punkcie dostęp do telefonu, komputera, drukarki, kserokopiarki, internetu oraz za pośrednictwem internetu korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych takich jak sejmowa baza aktów prawnych (http://isap.sejm.gov.pl), strony Rządowego Centrum Legislacji (http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html), portal orzeczeń sądów powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl), baza orzeczeń Sądu Najwyższego oraz baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, a także baza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
 6. Miasto zapewni właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o udzielenie usług świadczonych w punkcie. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób oczekujących, umieszczone zostaną:
  – informacje o wszystkich punktach na terenie Miasta,
  – informacje o zakresie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobach uprawnionych oraz sposobie wykazywania uprawnień do uzyskania pomocy,
  – karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  – zamknięte urny, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy,
  – informacje o możliwości i formach przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej pomocy:
  a)  bezpośrednio po udzielonej pomocy w części B karty pomocy,
  b)  w późniejszym terminie, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie.
 1. Miasto zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt będzie miał odpowiedni dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osoba świadcząca nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uprawniona będzie do korzystania z lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt oraz korzystania z sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej w dniach i godzinach określonych w Tabeli nr 1.
 3. Osoba świadcząca nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie zobowiązana do dokumentowania każdego przypadku udzielania pomocy w sposób określony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi oraz umową dotacyjną zawartą z Gminą Miejską Kraków.
 4. Osoba świadcząca pomoc w punkcie, będzie zobowiązana do przestrzegania w lokalu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:


Zasady przyznawania dotacji w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego określają przepisy:

 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
  z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 poz.1755).
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej
   www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl zgodnie z Zarządzeniem
  nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia
  w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania oraz złożenie go
  w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl// i tworzy Profil Organizacji.
 3. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 4. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji os. Centrum C 10, pok. nr 105a lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10).
 5. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl// oraz w wersji papierowej.
 6. Oferent składa jedną ofertę na prowadzenie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
  8 punktów nieodpłatnych porad obywatelskich oraz przeprowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej.
 7. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.
 8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 9. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Finansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.
 13. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, o których mowa w punkcie IV.8 oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia, nie mogą przekroczyć 10% wysokości wnioskowanej dotacji.
 14. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu.
 15. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, przed podpisaniem umowy Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 16. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 17. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 18. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 19. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz udostępnione zostaną na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.ploraz Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.
 20. Oferent pozostaje zobowiązany do wskazania w ofercie planowanych do realizacji zadań
  z zakresu edukacji prawnej realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.
 21. Oferent, w ramach oferty, może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 22. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 23. Ostateczny termin przekazania dotacji oraz jej wysokość zależą od wpływu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na ten cel, na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków.
 24. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 25. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 26. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 22.
 27. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
  a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
  b) comiesięcznego oraz kwartalnego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 28. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
  w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 29. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 listopada 2018 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji os. Centrum C 10, pok. nr 105a lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10).
 2. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
 3. Obligatoryjne jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl// oraz w wersji papierowej, stanowiącej jej wydruk
  z systemu informatycznego NAWIKUS.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1) W przypadku podmiotu nie wpisanego do KRS, należy załączyć odpis innego rejestru innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym potwierdzający umocowanie osób go reprezentujących;
  2) statut organizacji lub inny dokument określający cele i zadania organizacji, władze organizacji i sposób reprezentacji organizacji;
  3)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunków posiadania:
  – co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
  – dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
  4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 w/w ustawy, przez osoby, uprawnione do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
  5) umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) i umowy z osobami o których mowa w art.11 ust.3a w/w ustawy na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  6) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ich dokumentowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
  7) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy oraz do przestrzegania zasad etyki, w szczególności gdy zachodzi konflikt interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
  8) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
  9) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości. Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi
  i wewnętrznym system kontroli jakości świadczonego odpowiednio nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej.
  10) w ramach oferty można przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte
  z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, o którym mowa w ust. 1, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność
  z oryginałem. Oferta złożona niezgodnie z ogłoszeniem lub bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
  2) złożenia oferty po terminie,
  3) złożenia oferty bez wymaganych załączników lub oświadczeń,
  4) złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu,
  tj. np. z  pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, drogą elektroniczną),
  5) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
  6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
  7) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
  8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  9) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi
  w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji  nie prowadzi działalności w zakresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
  10) w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy łączną wysokość środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania lub na jego poszczególne składowe, wskazane w części ogłoszenia pn. „Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania”,
  11)  złożenie oferty, w której koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, o których mowa w punkcie IV.8 oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia, przekroczą 10% wysokości wnioskowanej dotacji.
 3. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 6. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 8. Dotację może otrzymać oferta, która otrzymała, co najmniej 16 punktów podczas oceny merytorycznej.
 9. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 10. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  1) nie zostanie złożona żadna oferta,
  2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS


 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r.
  w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00 w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków:

 • w pokoju nr 105a pod numerami tel. 12/616-78-34 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 108 lub pod numerem tel. 12 616 7818 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

WAŻNE DOKUMENTY:


 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2018r.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
  w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa
  z dnia 6 grudnia 2017r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl,
  w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 105a. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:

 

 1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na rok 2019 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdania publicznego pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działań w zakresie edukacji prawnej”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej, z zastrzeżeniem pkt.4 wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  a) przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  b) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
  c) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 5. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 7. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 8. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 9. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
  3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  6) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 
  nr 8 do ogłoszenia, podpisany przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata,
  7)dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym podpisane oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert
  w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie, stanowiące odpowiednio załącznik nr 9 i 10 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem  7 listopada 2018 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 105a lub przesłać skan podpisanego formularza z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: ms.umk@um.krakow.pl.

 

OGŁOSZENIE [.PDF]

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego

 

Załacznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

Załącznik nr 3 -Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Załącznik nr 6 - Kryteria oceny formalnej oferty

 

Załącznik nr 7 - Kryteria oceny merytorycznej oferty

 

Załącznik nr 8 - Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do prac w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o bezstronności przy pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-10-31
Data publikacji:
2018-10-31
Data aktualizacji:
2018-11-05