Dokument archiwalny
Oferta realizacji ekspertyzy dotyczącej oceny dokonanych zmian stanu wody na gruncie na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i wpływu tych zmian na stosunki wodne na działkach sąsiednich.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia ofertę realizacji zamówienia nt.:

Ocena dokonanych zmian stanu wody na gruncie w związku eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków do gruntu, na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i jej wpływem na stosunki wodne na działkach sąsiednich wraz z określeniem występujących szkód na terenie działek, jeżeli takie wystąpiły.

Informacje dodatkowe:

W Wydziale Kształtowania Środowiska prowadzone jest postępowanie administracyjne na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w sprawie zmian stanu wody na gruncie, w związku z budową i eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków, ze szkodą dla działek sąsiednich.

 

Opracowanie powinno zawierać badania terenowe, na podstawie których wykazana zostanie:

• prawidłowość i sposób wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków,

• lokalizacja poszczególnych elementów oczyszczalni ścieków wraz z podaniem głębokości ich posadowienia,

• ilość odprowadzanych ścieków oraz jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

 

Ponadto, opracowanie powinno zawierać ocenę dokonanych zmian (porównanie stanu wód istniejącego bezpośrednio przed realizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. przed rokiem 2000 ze stanem powstałym po jej wybudowaniu, przy uwzględnieniu ukształtowania ww. działek) oraz rozwiązania w zakresie działań naprawczych, w zależności od stwierdzonych potrzeb.

 

Oferta winna zawierać:

• harmonogram rzeczowy prac,

• kalkulację kosztów dla opracowania oceny,

• kserokopię stosownych uprawnień autora (autorów) oceny.

 

Autor (autorzy) oceny (opracowania) winni legitymować się uprawnieniami z zakresu hydrologii lub hydrogeologii.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie  Wydziału Krztałtowania Środowiska UMK, Kraków os. Zgody 2 (pok. 109). Kontakt telefoniczny: (012) 616-8873, (012) 616-88-76.

 

Termin złożenia oferty: 30.11.2018 r.

 

Termin realizacji oceny 30.04.2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-10-08
Data publikacji:
2018-10-08
Data aktualizacji:
2018-10-08