Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie:działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pn: „Fundusz wkładu własnego”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI

KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn: „Fundusz wkładu własnego”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Tytuł zadania publicznego: Fundusz wkładu własnego


Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  184 700,00

 

Termin realizacji zadania: w okresieod 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2017 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych  środków finansowych a w roku 2018 przeznaczyła 15 300,00 zł.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Celem zadania jest udzielenie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

 • Unii Europejskiej,
 • strukturalnych,
 • innych państw i organizacji międzynarodowych,
 • polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
 • administracji centralnej,
 • podmiotów komercyjnych.

 

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

 

Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w zakresie dziedzin objętych programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionych w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym Uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.:

 

 1. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2015-2018;
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;
 3. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018;
 4. Program „Młody Kraków”;
 5. Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020;
 6. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020;
 7. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019;
 8. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020;
 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020;
 10. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011r. oraz z perspektywą na lata 2016- 2019;
 11. Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030;
 12. Program wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

 1. skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Krakowa. Jeśli zadanie odnosi się do Gminy tylko
  w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą mieszkańcy Krakowa;
 2. realizowane w roku 2018. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2018, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2018 roku.

 

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. zakupy gruntów,
 2. działalność gospodarczą,
 3. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,
 4. działalność partii politycznych,
 5. działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 6. działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

 

W chwili składania wniosku w ramach niniejszego konkursu, oferent musi przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie dotacji ze środków pozabudżetowych. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, wraz z którym organizacja ubiega się
o środki pozabudżetowe, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

 

Przekazanie środków finansowych z dotacji ze środków Gminy Miejskiej Kraków nastąpi dopiero wówczas, gdy organizacja pozarządowa przedstawi umowę zawartą na realizację zadania ze środków pozabudżetowych.

 

Wszystkie dokumenty konkursowe muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe).

 

Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest wniosek, który organizacja złożyła do głównego grantodawcy ubiegając się o dotację ze środków pozabudżetowych, w którymznajduje się opis całości projektu. W ofercie składanej na otwarty konkurs ofert należy zaprezentować jedynie działania realizowane w 2018 roku i skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

 

W przypadku rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs
w całości w pierwszym lub w kolejnych terminach, Miasto zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach.

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się
z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia
05.01.2018 r. , dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

 

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow..html

 

Zasady Przyznawania Dotacji:


 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wymagany wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne, środki pochodzące z innych źródeł publicznych przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert, środki z pozostałych źródeł) wynosi minimum 10 %  kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), wskaźników z odpowiedniego programu/dokumentu odnosząc się do skali działania, które proponuje, wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”  analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego w ramach wskazanego odpowiedniego programu/dokumentu.
 5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 6. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 7. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 8. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.
 9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, przed podpisaniem umowy Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 12. W przypadku, gdy oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania ze środków pozabudżetowych od głównego grantodawcy otrzyma dotację w wysokości mniejszej od wnioskowanej, przyznana dotacja ze środków Gminy Miejskiej Kraków ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 13. Umowa i przekazanie środków finansowych z dotacji ze środków Gminy Miejskiej Kraków nastąpi dopiero wówczas, gdy organizacja pozarządowa przedstawi umowę zawartą na realizację zadania ze środków pozabudżetowych z głównym grantodawcą projektu.
 14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.  U. z 2018 poz. 450
  z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 16. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.
 17. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 18. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 19. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Nabór wniosków trwa do dnia 9 października 2018 r. do godziny 1500 .
 6. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem  w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,
  os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 106 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
 8. Obowiązkowym załącznikiem do oferty wniosek, który organizacja złożyła ubiegając się o dotację ze środków pozabudżetowych. Znajduje się tam opis całości projektu.
  W ofercie składanej na otwarty konkurs ofert należy zaprezentować jedynie działania realizowane w 2018 roku i skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dziedziny objęte  programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionymi w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków pok. nr 106, przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa).
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1)      złożenie oferty po terminie,
  2)      złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),
  3)      złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
  4)      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu
  o konkursie,
  5)      niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  6)      złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji  nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  7)      złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
  8)      złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian
  w KRS,
  9)      złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
 10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.
 12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
 13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2)   kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3)   jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4)   planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych i/lub środków pochodzących z innych źródeł publicznych na realizacje zadania publicznego, pozostałych źródeł,
  5)   analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.
 15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

 

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

     17.   Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

 

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r.
  w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym
  w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania
  z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona
  w systemie.
 8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox
  (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków:

 • w pok. nr 108 lub pod numerem tel. 12 616 7809 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 108 lub pod numerem tel. 12 616 7818 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Fundusz wkładu własnego”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  1)        przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki  merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  2)        do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,
  3)        do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1)        są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2)        nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  3)        mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  4)        wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000
  z późn. zm.),
  5)        zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 25 września 2018 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 106 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ms.umk@um.krakow.pl.
 11. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr  21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2018 r.

 1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
  w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.
 2. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl,
  w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 105.
 3. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018'' stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

załącznik nr 1formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu

załącznik nr 3karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 6Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018 przyjęty uchwałą nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa  z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-09-18
Data publikacji:
2018-09-18
Data aktualizacji:
2018-09-19