„MŁODY KRAKÓW 2.0" 

 

Uchwalony uchwałą Rady Miasta Krakowa nr VII/125/19 program „Młody Kraków 2.0”, zawiera sześć obszarów tematycznych:

 

1. Przestrzeń dla młodych, czyli poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk;

2. Młodzież działa lokalnie, czyli budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto;

3. Głos młodych w mieście, czyli tworzenie młodzieży warunków do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityki miejskiej;

4. Kultura (dla) młodzieży, czyli poszerzenie dostępu do kultury oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież;

5. Młodzi na rynku pracy, czyli budowanie postawy przedsiębiorczej oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę;

6. Partnerstwo dla młodzieży, czyli budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie w niej postaw obywatelskich.

 

Program został stworzony na podstawie badań i analiz potrzeb młodych ludzi, a w jego przygotowaniu aktywnie uczestniczyła Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Zgodnie z zapisami, rozwijany jest przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa, miejskie instytucje i jednostki. W tym zakresie współpracują one z Referatem ds. Młodzieży działającym w strukturach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

Więcej informacji o działaniach Programu „Młody Kraków" znajdziesz na stronie www.mlodziez.krakow.pl

 

 

1. PRZYDATNE LINKI:

Serwis internetowy dedykowany krakowskiej młodzieży- mlodziez.krakow.pl

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

Młodzieżowa Rada Krakowa

 

 

2. MAGAZYN MŁODY KRAKÓW

 

3. PORADNIK MŁODY KRAKÓW

 

4. DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU "MŁODY KRAKÓW 2.0"

 

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „MŁODY KRAKÓW":
1. za rok 2009

2. za rok 2010

3. za rok 2011

4. za rok 2012

5. za rok 2013

6. za rok 2014

7. za rok 2015

8. za rok 2016

9. za rok 2017

10. za rok 2018

11. za rok 2019