Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Kształtowania i Promocji Polityki Społecznej i Zdrowia
Symbol: SZ-04
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5131, 88-720-1519
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Biernat

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Kształtowania i Promocji Polityki
Społecznej i Zdrowia (SZ-04) należą sprawy:
1) kształtowanie polityki społecznej i zdrowia, w szczególności poprzez:
a) budowanie jednolitej marki polityki społecznej i zdrowia Gminy Miejskiej
Kraków,
b) analiza i przewidywanie negatywnych zjawisk w obszarze polityki społecznej i zdrowia na terenie Gminy,
c) inicjowanie działań mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom  w obszarze polityki społecznej i zdrowia na terenie Gminy;
2) koordynacja polityki informacyjnej i promocji działań Wydziału, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną UMK, w tym:
a) prawidłowe funkcjonowanie i usprawnianie systemu wymiany informacji wewnątrz Wydziału oraz nadzór nad spójnością informacji,
b) budowanie bazy danych o projektach, produktach, ofercie, kampaniach, wydarzeniach w obszarze polityki społecznej gminy,
c) przygotowywanie i zarządzanie harmonogramami akcji i kampanii promocyjnych i społecznych w obszarze polityki społecznej;
3) współpraca z innymi komórkami UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Pełnomocnikami Prezydenta celem pozyskiwania bieżących informacji o działaniach podejmowanych na rzecz polityki społecznej gminy;
4) organizacja wydarzeń na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rodzin, seniorów, młodzieży (m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, koncerty), we współpracy z właściwymi referatami Wydziału;
5) przygotowanie projektów kampanii informacyjnych, w zakresie uwzględniającym rolę mediów społecznościowych, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną UMK;
6) wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji i informacji o polityce społecznej gminy;
7) koordynowanie, przygotowywanie i publikowanie materiałów i informacji prasowych, w tym również koordynowanie i publikowanie informacji publikowanych na portalu MPI Magiczny Kraków, dbałość o zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla stron;
8) koordynowanie, przygotowywanie i publikowanie materiałów i informacji zamieszczanych na portalu NGO.
9) ujednolicenie i udostępnianie informacji dla mieszkańców dotyczących planowanych i realizowanych konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne;
10) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i współpracy z Partnerami Programu Kraków dla Rodziny ?N?;
11) organizacja imprez plenerowych i konferencji dotyczących programów profilaktyki i promocji zdrowia, w tym zapewnienie uczestnictwa podmiotów wykonujących badania profilaktyczne na imprezach profilaktycznych organizowanych przez Wydział, nadzór nad badaniami w czasie tych imprez, organizacja stoiska informacyjnego i dyżurów pracowników Wydziału;
12) obsługa Systemu Koordynacji Promocji;
13) pozyskiwanie partnerów Karty Krakowskiej, zawieranie i obsługa porozumień w tym zakresie oraz publikacja informacji o nowych partnerach na portalu www.kk.krakow.pl.


Wstecz