Biuro Ds. Podatku Vat

Stanowisko Ds Raportowania Schematów Podatkowych
Symbol: BV-04
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Główny Specjalista: Grzegorz Kasprzak
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-9273

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Raportowania Schematów Podatkowych (BV-04) należy:
1) Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za czynności związane z MDR poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostek organizacyjnych GMK, celem monitorowania sytuacji występowania i właściwego identyfikowania schematów podatkowych;
2) Ocenianie zasadności zgłoszeń dokonanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostki organizacyjne GMK odnośnie uczestniczenia Gminy Miejskiej Kraków lub jej jednostek organizacyjnych w schematach podatkowych o których mowa w Dziale III Rozdział 11a ustawy Ordynacja podatkowa, oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji niezbędnych dla przekazania informacji w tym zakresie Szefowi KAS;
3) Raportowanie do Szefa KAS informacji o istnieniu schematów podatkowych (MDR) z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub jej jednostek organizacyjnych oraz o zastosowaniu przez nie jako korzystających tych schematów - w terminach i na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej i przepisach wykonawczych;
4) Przekazywanie innym uczestnikom schematów podatkowych informacji dotyczących zaangażowania GMK lub jej jednostek organizacyjnych w schemat podatkowy, lub o powzięciu wątpliwości odnośnie uczestnictwa w takim schemacie;
5) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych odnośnie stosowania procedury wewnętrznej dot. MDR w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych GMK oraz ewentualne podejmowanie działań mających na celu zapobieganie występowania naruszeń przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) Monitorowanie zmian przepisów prawnych dotyczących schematów podatkowych, a także ich interpretacji i praktyki stosowania przez organy podatkowe oraz podejmowanie działań niezbędnych dla ewentualnej aktualizacji zakresu i sposobu wykonywania obowiązków opisanych w procedurze w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
7) Przechowywanie dokumentacji GMK dotyczącej schematów podatkowych;
8) Analiza interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśnień i decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz orzeczeń sądowych w sprawie podatku VAT;
9) Współpraca z kancelarią podatkową w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do tej ustawy;
10) Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi, orzecznictwem, komentarzami w zakresie podatku VAT;
11) Sporządzanie analiz statystycznych w zakresie działania Biura;
12) Realizacja innych zleconych zadań realizowanych przez Biuro z zakresu rozliczania podatku od towarów i usług GMK.Wstecz