Biuro Ds. Podatku Vat

Referat Księgowo-Rozliczeniowy Jednostek Organizacyjnych Gmk oraz Sprawozdawczości
Symbol: BV-02
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Telefon: 12-616-5270
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agata Pastwa

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Księgowo-Rozliczeniowego Jednostek Organizacyjnych GMK oraz Sprawozdawczości (BV-02) należy:
1) Przyjmowanie Informacji cząstkowych VAT oraz plików JPK_VAT i ich korekt przekazywanych przez Jednostki Organizacyjne GMK;
2) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania podatku VAT;
3) Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
4) Dokonywanie rozliczeń w zakresie przekazywania środków finansowych z tytułu rozliczenia podatku VAT;
5) Prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT zgodnie z ustawą o rachunkowości;
6) Przygotowywanie poleceń przelewów rozliczających podatek Vat z Jednostkami Organizacyjnymi GMK;
7) Przygotowywanie poleceń przelewów podatku VAT oraz odsetek do Urzędu Skarbowego;
8) Prowadzanie czynności sprawdzających, polegających na weryfikacji danych zawartych w aplikacji SOVAT dot. rozliczeń podatku od towarów i usług Jednostek GMK oraz sporządzanie raportów i protokołów z przeprowadzonych czynności;
9) Prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w księdze głównej Organu GMK;
10) Bieżące uzgadnianie sald księgi pomocniczej z księgą główną Organu w zakresie podatku VAT;
11) Obsługa podsystemów GRU;
12) Sprawdzanie w zbiorczych plikach JPK_VAT GMK dłużników wskazanych w zajęciach wierzytelności;
13) Przechowywanie i archiwizacja dokumentów stanowiących dokumentację księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości w szczególności wyciągów bankowych, polecenia księgowań, sprawozdań z operacji finansowych;
14) Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi, orzecznictwem, komentarzami w zakresie podatku VAT.Wstecz