Wydział Kontroli Wewnętrznej

Referat Inwentaryzacji
Symbol: WK-05
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-6030
Faks: 12-616-1937
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Grażyna Nowak

Zakres działania:

Do zakresu działań Referatu Inwentaryzacji (WK-05) należy:
1) opracowywanie rocznych planów inwentaryzacji składników majątkowych użytkowanych przez Urząd Miasta Krakowa i koordynowanie przygotowania planów inwentaryzacji majątku ewidencjonowanego w Biurze ds. Ewidencji Mienia oraz w
Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2) przeprowadzanie inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Gminy Miejskiej Kraków użytkowanego przez Urząd Miasta Krakowa, ewidencjonowanego w Biurze ds. Ewidencji Mienia oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) prowadzenie inwentaryzacji według zasad, metod i terminów określonych w instrukcji inwentaryzacji wprowadzonej odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;
4) sporządzanie w terminach i okresach wynikających z ustawy o rachunkowości protokołów z rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa;
5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie niedoborów i nadwyżek wykazanych po wycenie spisów z natury;
6) kwalifikowanie stwierdzonych niedoborów jako zawinionych lub niezawinionych;
7) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej osób, które spowodowały powstanie niedoborów;
8) informowanie Prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzonych podczas spisu z natury nieprawidłowościach w zakresie wykorzystywania majątku Urzędu Miasta Krakowa i jego zabezpieczenia.


 Inwentaryzacja

Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony dzień. Celem inwentaryzacji jest:
1. doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienia wiarygodności tych danych,
2. rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone im mienie,
3. dokonanie oceny przydatności składników majątku,
4. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, a zwłaszcza powstawaniu różnic inwentaryzacyjnych, w szczególności niedoborów i szkód.Wstecz