Wydział Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Finansowej
Symbol: WK-04
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-6084
Faks: 12-616-1937
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Mastalerz

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Kontroli Finansowej (WK-04) należy:
1) opracowywanie rocznych planów kontroli finansowych;
2) kontrola finansowa komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, podmiotów posiadających osobowość prawną, w których Gmina Miejska Kraków posiada co najmniej 50% udziałów/akcji, a także innych
podmiotów, które wydatkują środki publiczne przekazywane im przez Gminę Miejską Kraków, w tym:
a) kontrola zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)kontrola prawidłowości i wiarygodności sprawozdań w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny;
3) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;
4) opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach;
5) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;
6) koordynowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie Miasta Krakowa;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Wstecz