Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownia Prac Studialnych
Symbol: BP-01
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8517
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Barbara Stawarz

Zakres działania:1) Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa lub jego zmiany oraz projektu uchwał poprzedzających sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2) Organizacja i realizacja procedury sporządzania (zmiany) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
3) Wykonywanie opracowań studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego związanych z wdrażaniem polityki przestrzennej.
4) Prace studialne i analizy, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium.
5) Sporządzanie analiz, prognoz i określanie skutków przestrzennych ewentualnych zmian granic administracyjnych miasta i dzielnic jednostek pomocniczych.
6) Opracowywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta w celu oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7) Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.
8) Zbieranie materiałów z poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału i opracowywanie zbiorczych informacji oraz sprawozdań.
9) Opracowanie projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w tym projektów uchwał poprzedzających sporządzenie ww. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
10) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych i studium.
11) Wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych oraz obsługa graficzna studium.
12) Przygotowywanie wniosków, informacji i opinii do:
a) projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b) projektu audytu krajobrazowego,
c) projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
d) projektów planów miejscowych sporządzanych w gminach sąsiednich.
13) Przygotowywanie opinii z zakresu polityki przestrzennej Miasta do opracowań i dokumentów sporządzanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, inne jednostki organizacyjne oraz organy i instytucje.
14) Prowadzenie biblioteki wydziałowej.Wstecz