Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
Symbol: SZ-13
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5213
Faks: 12-616-5214
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Rafał Wardęga

Zakres działania:

Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołanego Zarządzeniem Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie podlega wraz z Zespołem bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

Zadania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, określone  są Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.02.2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Do zadań Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) organizowanie obsługi administracyjno ? biurowej;
3) zawieranie umów z powołanymi odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa członkami Zespołu w celu realizacji czynności określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354 ) i wydanych do niej aktów wykonawczych, w ramach posiadanych pełnomocnictw;
4) zawiadamianie na piśmie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności uzupełnienia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, dokumentacji medycznej;
5) zawiadamianie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o terminie rozpatrzenia wniosku;
6) zawiadamianie o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia;
7) wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania w przypadku zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka oraz w przypadku wycofania wniosku;
8) wyznaczanie spośród osób powołanych w skład Zespołu członków składów orzekających oraz przewodniczącego składu orzekającego;
9) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Krakowa o powołanie lub odwołanie członków Zespołu;
10) prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem merytorycznym i uzyskiwaniem uprawnień do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez członków Zespołu oraz kierowanie ich na szkolenia organizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie,
11) prowadzenie dokumentacji umożliwiającej kontrolę pracy wykonanej przez członków składów orzekających Zespołu oraz merytoryczny nadzór nad poprawnością jej wykonania;
12) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
13) opracowywanie rocznych planów budżetowych dla środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa przez Wojewodę Małopolskiego.


Uwagi:

Adres e-mail do kontaktu z Przewodniczącym Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie: Rafal.Wardega@um.krakow.pl

 

Uprzejmie informuję, iż od dnia 04.03.2019 r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie zmienia swoją siedzibę.
Od dnia 04.03.2019 r. wszystkie sprawy związane z uzyskaniem: orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane będą w nowej siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie mieszczącej się na parterze budynku Diamante Plaza przy ul. Dekerta 24.

Nowy adres siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie:
ul. Jana Dekerta 24
30-703 KrakówStruktura:
Miejski Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności - SZ-13-1


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-11-19 09:00:59
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2019-11-04 09:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-29 16:04:19
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2019-10-24 08:30:05
KAMILA NOWAK
 Edycja
2019-10-08 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-25 15:18:56
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2019-09-12 14:00:48
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2019-09-10 09:54:03
KAMILA NOWAK
 Edycja
2019-08-16 09:22:37
KAMILA NOWAK
 Edycja
2019-08-12 13:36:28
ANNA BELCZYK
 Edycja