Wydział Budżetu Miasta

Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta
Symbol: BM-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1528
Faks: 12-616-1148
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Beata Urbanik

Zakres działania:

1) Analiza bieżącej płynności po uwzględnieniu aktualnych wpływów Miasta, celem realizacji wydatków i rozchodów oraz ewentualne opracowywanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w tym zakresie.
2) W przypadku zachwiania płynności finansowej stosowanie uregulowań w tym zakresie zawartych w stosownym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa.
3) Uruchamianie oraz ewidencja środków budżetowych, w tym środków europejskich z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach bankowych budżetu Miasta i rachunkach pomocniczych oraz zmiany planów i aktualnych harmonogramów dla Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostek budżetowych, sporządzanie przelewów środków, uzgadnianie z ewidencją księgową.
4) Przyjmowanie i analizowanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych z Urzędu Miasta Krakowa i jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego.
5) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych i przekazywanie ich po podpisaniu przez uprawnione osoby do wymienionych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów odbiorców.
6) Przyjmowanie i sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym oraz weryfikacja wybranych pozycji jednostkowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, z Urzędu Miasta Krakowa, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz informacji dodatkowej.
7) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych po dokonaniu wzajemnych wyłączeń, tj.:
a) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
b) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
c) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
d) oraz łącznej informacji dodatkowej.
8) Sporządzanie bilansu skonsolidowanego Gminy Miejskiej Kraków uwzględniającego sprawozdanie finansowe z wyłączeniami z jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
9) Sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji budżetu Miasta.
10) Opracowywanie projektów zarządzeń merytorycznych Prezydenta Miasta w zakresie działania referatu.
11) Obsługa Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.Wstecz