Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Referat Ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
Symbol: BD-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1846
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Wójcik

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (BD-01) należy:
1) Organizacja kalendarza spotkań Dyrektora Biura.
2) Przygotowywanie aktów kierowania Dyrektora Biura.
3) Przygotowywanie stosownych materiałów na spotkania.
4) Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora Biura i pracowników Biura (delegacje, diety itp.).
5) Koordynowanie przygotowywania materiałów związanych z reprezentowaniem spraw Dzielnic Miasta Krakowa.
6) Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem zadań Biura (aplikacja Rejestracja Czasu Pracy - RCP) oraz Systemem Zarządzania Jakością.
7) Bieżąca ewidencja korespondencji wpływającej i wypływającej, w tym obsługa aplikacji RISS.
8) Prowadzenie rejestru wpływających do Biura zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, uchwał Rady Miasta Krakowa, wniosków komisji Rady Miasta Krakowa.
9) Ewidencjonowanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących zadań Biura.
10) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura.
11) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Biura w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej.
12) Prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w Biurze, w tym: składanie zapotrzebowania, przekazywanie pieczęci pracownikom oraz ewidencjonowanie pieczęci przekazanych do kasacji.
13) Prowadzenie księgi inwentarzowej Biura.
14) Prowadzenie spraw związanych z BHP.
15) wykonywanie zadań związanych z nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa nad Dzielnicami Miasta Krakowa.
16) udzielanie członkom Rad Dzielnic oraz mieszkańcom porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących działalności Dzielnic Miasta Krakowa, w tym:
a) obsługa korespondencji organów Dzielnic,
b) udzielanie mieszkańcom informacji dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego ze szczególnym uwzględnieniem informacji o Radach Dzielnic,
c) udzielanie pomocy oraz informacji w zakresie związanym z przygotowaniem sesji Rad Dzielnic,
d) świadczenie członkom Rad Dzielnic pomocy przy sporządzaniu projektów uchwał;
17) dokonywanie formalno-prawnej oceny uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa;
18) prowadzenie ewidencji uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie nadzoru nad nimi oraz przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych celem ich realizacji;
19) monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie terminowej realizacji uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa.


 WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-03 09:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-02 07:00:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-23 11:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-04 10:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-01 07:00:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-12 13:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-03 07:02:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-20 15:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-08 12:05:17
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-04-02 11:15:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja