Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

Referat Realizacji Spraw Ceidg
Symbol: SA-07-2
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5600
Faks: 12-616-5620
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Jarosz

Zakres działania:

W ramach Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07) działa również Referat Realizacji Spraw CEIDG (SA-07-2) realizujący działania z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:


1) Przyjmowanie wniosków do CEIDG o:
a) wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
b) zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych,
c) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
d) wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
e) wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,
f) niepodjęciu działalności gospodarczej,
g) opublikowanie informacji o pełnomocniku i prokurencie,
h) wpisy, żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany do naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2) Potwierdzanie tożsamości osoby składającej wniosek o wpis do CEIDG.
3) Potwierdzanie wnioskodawcy przyjęcia wniosku.
4) Przekształcanie wniosku o wpis do CEIDG na postać dokumentu elektronicznego, opatrywanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisanie w inny sposób akceptowany przez system CEIDG.
5) Przesyłanie wniosku do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
6) Weryfikowanie w przypadku osób zagranicznych (o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach.
7) Żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL.
8) Wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku o wpis do CEIDG pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
9) Ponowne przekształcanie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta Krakowa, w przypadku gdy wpis w CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku.
10) Archiwizowanie wniosków o wpis do CEIDG złożonych w Urzędzie Miasta Krakowa
w formie papierowej oraz dokumentacji z nim związanej przez okres 10 lat od dokonania wpisu.
11) Występowanie do ministra właściwego do spraw gospodarki o sprostowanie wpisów w CEIDG.
12) Inicjowanie procedury wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z powodu zgonu.
13) Udostępnianie dokumentów związanych z wnioskiem o wpis do CEIDG złożonym
w Urzędzie Miasta Krakowa na żądanie ministra właściwego do spraw gospodarki.
14) Przekazywanie do CEIDG imion i nazwisk osób upoważnionych do wykonywania czynności w zakresie przekształcania wniosku o wpis do CEIDG oraz informacji
o cofnięciu upoważnień dla tych osób.
15) Przyjęcie od przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach,
d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.
16) Przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
17) Przyjęcie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania albo rezygnacji z wybranej formy.
18) Przyjęcie zawiadomienia o wyborze sposobu (lub rezygnacji) wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
19) Przyjęcie zawiadomienia o wyborze (zaprzestaniu) opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
20) Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
21) Współpraca z Urzędem Statystycznym, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), innymi organami i instytucjami w zakresie wniosków o wpis do CEIDG składanych w urzędzie oraz spraw ewidencyjnych prowadzonych do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.
22) Udzielanie ustnych informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
23) Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.
24) Współpraca z Policją, sądami, Prokuraturą, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami w zakresie zadań Referatu.
25) Prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania Referatu.
26) Wydawanie decyzji uchylających, decyzji zmieniających i umarzających postępowanie w sprawach z zakresu działania Referatu.
27) Wydawanie postanowień w sprawach z zakresu Referatu.
28) Przygotowanie i przekazanie do Archiwum Zakładowego akt przedsiębiorców, dla których Prezydent Miasta Krakowa przestał być organem ewidencyjnym.
29) Użytkowanie systemu teleinformatycznego CEIDG.
30) Użytkowanie podsystemu POGOS.
31) Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz