Wydział Edukacji

Referat Finansów i Projektów Oświatowych
Symbol: EK-06
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5195
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Paleczny

Zakres działania:
1) monitorowanie w zakresie swoich kompetencji działania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz samorządowych szkół i placówek;
2) przygotowywanie arkuszy planistycznych, analiz i opracowań materiałów zbiorczych niezbędnych do sporządzenia wstępnych projektów planu budżetu Wydziału, Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz szkół i placówek;
3) analiza i opiniowanie projektów planów finansowych:
a) samorządowych szkół i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową,
b) samorządowych szkół i placówek, obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
c) Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
4) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty;
5) obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków na zadania własne Wydziału, Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz samorządowych szkół i placówek;
6) ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych w budżecie oświaty na poszczególne szkoły, placówki i zadania budżetowe Wydziału;
7) opracowywanie wniosków Wydziału o dokonanych zmianach w budżecie;
8) akceptacja i nadzór nad realizacją wniosków (powiadomień) Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, szkół i placówek o dokonanych zmianach w budżecie;
9) koordynowanie i rozliczanie zadania związanego z udzielaniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów oraz obsługa systemu ,,Centralnej Aplikacji Statystycznej'' Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
10) monitorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji celowych będących w dyspozycji Wydziału, Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, szkół i placówek, w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne.
11) współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi;
12) współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty w wymaganym zakresie w sprawach dotyczących wydatków finansowych związanych z zadaniami oświaty realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków;
13) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadania polegającego na organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych i letnich w samorządowych jednostkach oświatowych;
14) załatwianie spraw z wniosku prowadzącego sprawę radcy prawnego UMK o wniesienie opłaty za toczące się przed sądami postępowania z zakresu działania Wydziału, zgodnie z określoną w tym przedmiocie procedurą;
15) opracowywanie i monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału;
16) rejestrowanie umów/ faktur/ delegacji krajowych w informatycznych systemach UMK (GRU, WYBUD);
17) wprowadzanie do aplikacji STRADOM projektów oraz planów finansowych w zakresie wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy samorządowych szkół i placówek;
18) monitoring zadań budżetowych wydatków bieżących samorządowych szkół i placówek oraz zgłaszanie nowych zadań budżetowych wydatków bieżących do systemu STRADOM/PLZ;
19) comiesięczna obsługa aplikacji komputerowej ,,PF PRO - Płynność Finansowa'' wspomagająca prognozowanie płynności finansowej Miasta Krakowa;
20) bieżące sporządzanie harmonogramów wydatków Wydziału;
21) przygotowywanie informacji nt. wykonania wydatków bieżących na 1 dziecko/ucznia/poradę/uczestnika zajęć;
22) przygotowywanie informacji o podstawowej kwocie dotacji na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;
23) opracowanie z informatycznego systemu Urzędu ,,PLAN'' raportu w celu przygotowania informacji o planowanych stawkach dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek;
24) nadzór w zakresie:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi samorządowym szkołom i placówkom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu.
25) nadzór nad realizacją zadań finansowych związanych z likwidacją lub reorganizacją samorządowych szkół i placówek;
26) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących) związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
27) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących) związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych ze środków dzielnic;
28) nadzór nad realizacją wydatków samorządowych szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
29) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz innych trybów zlecania zadań publicznych, a także przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
30) wszczynanie i zawieszanie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela wobec zobowiązanych, których należności przejął UMK po zlikwidowanych jednostkach oświatowych;
31) wystawianie tytułów wykonawczych, ich aktualizacja oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
32) ustalenie przesłanek o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego i udzielania ulg, odroczeń, umorzeń ww. należności oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
33) realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc dla zaproszonych repatriantów;
34) realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej udzielania pomocy dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych na stałe w krajach byłego ZSRR;
35) obsługa ubezpieczenia mienia oświatowego w ramach generalnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a ubezpieczycielem;
36) koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów przez jednostki podległe Wydziałowi w ramach grupy zakupowej;
37) realizacja zadań wynikających ze współpracy z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa;
38) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej korzystania ze środowiska;
39) koordynowanie procesów wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych przez samorządowe szkoły i placówki, w sformalizowanej formule konkursowej wymagającej opracowania przez GMK dokumentacji aplikacyjnej;
40) przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
41) inicjowanie działań projektowych w samorządowych szkołach i placówkach;
42) opracowanie i ewaluacja zasad dotyczących składania wniosków i realizacji edukacyjnych projektów nie inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
43) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę w zakresie projektów edukacyjnych;
44) współpraca ze szkołami i placówkami przy przygotowywaniu wniosków dotyczących współfinansowania projektów edukacyjnych ze środków zewnętrznych;
45) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów przez Gminę Miejską Kraków na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
46) przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych;
47) koordynacja i monitorowanie realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, wdrażanych przez szkoły, placówki i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie;
48) organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
49) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Wydział, samorządowe szkoły i placówki;
50) monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez Gminę w zakresie edukacji;
51) współpraca z krajowymi i zagranicznymi agendami Unii Europejskiej oraz instytucjami polskimi w zakresie uwarunkowań prawnych i możliwości pozabudżetowego dofinansowywania edukacji;
52) udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych;
53) przygotowywanie zestawień, sprawozdań i analiz wewnętrznych z zakresu wnioskowania i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-08-03 07:01:28
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-10 13:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-09 08:02:37
BEATA BATKO
 Edycja
2020-07-08 16:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-07 08:02:01
BEATA BATKO
 Edycja
2020-07-06 16:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-01 07:01:40
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 07:02:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-13 11:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-08 08:08:43
BEATA BATKO
 Edycja