Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Prawnych i Wierzycielskich
Symbol: PD-03-1
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9963, 72-620-5460
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Matłok

Zakres działania:

1) udzielanie pomocy prawnej pracownikom w zakresie działania Wydziału;
2) informowanie pracowników o zmieniających się przepisach prawa podatkowego oraz interpretacjach podatkowych (w tym orzeczeniach sądów mających wpływ na sposób postępowania w zakresie pobieranych podatków i opłat);
3) kontrola wydawanych rozstrzygnięć;
4) wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
5) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z poborem podatków i opłat lokalnych (współpraca z Referatem Organizacyjnym);
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych;
7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje poselskie, interpelacje i wnioski radnych, wnioski Komisji Rady Miasta oraz uchwał Rad Dzielnic w zakresie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych;
8) nadzór nad skargami kierowanymi w trybie kodeksu postępowania administracyjnego oraz w trybie odwoławczym;
9) poszukiwanie majątku dłużnika ? analiza spraw pod kątem możliwości zastosowania konkretnego środka wspierającego proces ściągalności zaległości;
10) sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki;
11) sporządzanie wniosków o ustanowienie zastawu skarbowego;
12) sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;
13) sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
14) sporządzanie wniosków o wpis zaległości w KRS;
15) sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego;
16) uczestniczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
17) przygotowywanie projektów zawiadomień o możliwości popełnienia czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe;
18) prowadzenie korespondencji z dłużnikami, organami egzekucyjnymi, sądami i innymi instytucjami w zakresie zadań referatu;
19) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie przenoszenia odpowiedzialności podatkowej na następców prawnych oraz osoby trzecie;
20) prowadzenie czynności sprawdzających;
21) przeprowadzanie kontroli podatkowej;
22) prowadzenie postepowań podatkowych związanych z wymiarem podatku.Wstecz