Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych
Symbol: EW-01
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9155
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Andrzej Świerczewski

Zakres działania:

1) Prowadzenie orzecznictwa w sprawach postępowań egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych, w szczególności w zakresie: skarg na czynności egzekucyjne i zarzutów
w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej;
2) Przekazywanie do organów nadzoru zażaleń wraz z aktami postępowania oraz monitorowanie postępowań odwoławczych;
3) Przygotowywanie i weryfikacja projektów postanowień dotyczących umorzenia postępowań egzekucyjnych;
4) Umarzanie postępowań egzekucyjnych;
5) Prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć z zakresu udzielania ulg w spłacie kosztów postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz kar administracyjnych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego;
6) Wydawanie postanowień o nałożeniu kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności
porządkowej określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) Wydawanie postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych;
8) Wystawianie tytułów wykonawczych w przypadkach kar pieniężnych nakładanych przez organ egzekucyjny w związku ??? prowadzoną egzekucją;
9) Wystawianie tytułów wykonawczych w przypadku należnych kosztów egzekucyjnych;
10) Dokonywanie zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego;
11) Dokonywanie wyłączenia spod egzekucji określonych składników majątkowych stanowiących własność osób nie będących zobowiązanym;
12) Prowadzenie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym;
13) Prowadzenie orzecznictwa w sprawach postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji niepieniężnej;
14) Współpraca z właściwymi organami i jednostkami gminnymi w zakresie działań podejmowanych w toku egzekucji niepieniężnej;
15) Analiza akt oraz przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach zawiłych, wymagających interpretacji przepisów prawa oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Radców Prawnych;
16) Prowadzenie rejestru skarg rozpatrywanych przez Dyrektora Wydziału;
17) Analiza ukazujących się aktów prawnych dotyczących zakresu działania Wydziału;
18) Przygotowywanie opinii w zakresie zmiany przepisów prawa;
19) Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału;
20) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa mająca na celu usprawnienie egzekucji;
21) Bieżąca wymiana informacji z pozostałymi referatami Wydziału w zakresie zmieniających się przepisów prawa i orzecznictwa, celem prawidłowego wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej.


 Wstecz