Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej

Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej
Symbol: WS-03
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Starszy Inspektor: Kamil Kochańczyk
Adres: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-8994
Starszy Inspektor: Irena Wyrobek
Telefon:12-616-8923

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Edukacji Ekologicznej (WS-03) należą następujące sprawy:

1) wypracowanie strategii działań na rzecz edukacji związanej z ochroną środowiska;
2) popularyzacja działań proekologicznych przy wykorzystaniu technik multimedialnych, prezentacji komputerowych oraz publikacji o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony i kształtowania środowiska;
3) przygotowywanie i opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z merytorycznymi referatami;
4) prowadzenie ewidencji, wydawanie i dystrybucja publikacji oraz materiałów o charakterze edukacyjnym z zakresu działalności Wydziału;
5) prezentacja zadań edukacyjnych Wydziału poprzez organizację i udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach tematycznych i targach, w kraju i zagranicą;
6) współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej Wydziału;
7) tworzenie i bieżąca aktualizacja stron internetowych dotyczących działań ekologicznych;
8) organizacja imprez proekologicznych, w tym o charakterze plenerowym (m.in.: Dni Ziemi, pikniki/eventy ekologiczne i inne) związanych z zakresem działania Wydziału, przy zaangażowaniu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, placówek kulturalno-oświatowych oraz organizacji pozarządowych;
9) organizacja i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli oraz lekcji edukacyjnych na składowisku odpadów komunalnych Barycz;
10) przygotowywanie materiałów przetargowych, umów, zleceń oraz udział w komisjach przetargowych z zakresu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania Stanowiska;
11) organizacja przedsięwzięć edukacyjno-ekologicznych w placówkach oświatowych;
12) zbiór i archiwizacja publikacji dotyczących kampanii informacyjnych prowadzonych na rzecz ekologii;
13) współpraca z Biurem Prasowym oraz innymi komórkami organizacyjnymi UMK - właściwymi w sprawach promocji i marketingu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi, w zakresie zapewnienia materiałów dotyczących działań Gminy Miejskiej Kraków na rzecz ekologii.Wstecz