Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi
Symbol: SA-06
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9322, 12-616-9305
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Mariusz Nawrot

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi (SA-06) należy:
1) Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych:
a) sprawdzanie prawidłowości i kompletności wniosków, przygotowywanie list wniosków pod opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) sporządzanie projektów postanowień gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opiniujących wnioski o wydanie zezwoleń w w/w zakresie, wydawanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi oraz decyzji odmawiających ich wydania,
c) przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie dot. usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2) Prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń i bieżąca analiza wykorzystania limitu na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
4) Wydawanie terminowych zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów w związku z wygaśnięciem zezwoleń.
5) Wydawanie zezwoleń jednorazowych.
6) Wydawanie decyzji ustalających wartość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7) Wydawanie decyzji o odmowie zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8) Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi.
9) Prowadzenie postępowań w sprawie cofania wydanych zezwoleń.
10) Prowadzenie postępowań uchylających wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
11) Wydawanie decyzji wygaszających.
12) Wydawanie decyzji umarzających niedopłaty należności za korzystanie z zezwoleń.
13) Podejmowanie czynności administracyjnych w związku z odwołaniami i zażaleniami na orzeczenia organu I instancji.
14) Kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
15) Współpraca z instytucjami i organami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
16) Prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
17) Przekazywanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
18) Wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji podlegających opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Referatu.
19) Użytkowanie podsystemu ?COALA?.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-08 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-07 09:15:53
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-01 07:00:44
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-23 11:35:20
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2020-06-01 07:01:59
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-19 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-29 12:40:38
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2020-04-21 14:15:28
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-01 09:15:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-19 09:15:16
ROBERT POPENDA
 Edycja