Wydział Skarbu Miasta

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości
Symbol: GS-11
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9856, 12-616-9930
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Szymon Stożek

Zakres działania:

 1. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości objętej wnioskiem o zwrot;

 2. Występowanie do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od prowadzenia spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w których stroną jest Gmina Miejska Kraków lub Miasto Kraków ? miasto na prawach powiatu;

 3. Występowanie do wydziałów merytorycznych jednostek organizacyjnych Urzędu oraz innych jednostek i instytucji w celu uzyskania informacji i dokumentów umożliwiających ustalenie przesłanek zbędności gruntu objętego roszczeniem;

 4. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w terenie celem ustalenia stanu zagospodarowania nieruchomości niestanowiącej własności Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu zawnioskowanej do zwrotu;

 5. Zlecanie wykonania podziału nieruchomości celem wydzielenia gruntu przewidzianego do zwrotu;

 6. Zlecenie wykonania operatów szacunkowych w zakresie określenia wartości rynkowej nieruchomości oraz określenia zmiany wartości nieruchomości powstałej wskutek działań po jej wywłaszczeniu;Regulacja stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o zwrot;

 7. Wydawanie decyzji z zakresu zwrotu nieruchomości niestanowiących własności Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków-miasta na prawach powiatu;

 8. Wnoszenie odwołań oraz przygotowywanie stanowiska Wydziału celem wniesienia skarg lub apelacji od decyzji i wyroków w sprawach z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;

 9. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków oraz Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w postępowaniach administracyjnych w sprawach o zwrot nieruchomości, od załatwienia których Prezydent Miasta Krakowa wyłączył się na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

 10. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących podziałów nieruchomości oraz wznowień znaków i punktów granicznych, wykonywanych w ramach spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;

 11. Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Podgórza o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem;

 12. Udzielanie na wniosek właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, informacji dotyczących objęcia nieruchomości postępowaniem w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

 13. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 14. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 15. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-06-01 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 07:03:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-29 12:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-28 11:33:55
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 14:00:49
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-05-26 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-26 08:20:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:20:51
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-18 11:30:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-13 10:34:45
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja