Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Kancelaria Magistratu
Symbol: OR-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1475
Faks: 12-616-1721
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Wójcik

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Kancelaria Magistratu (OR-01) należy:
1) Obsługa korespondencji wpływającej do UMK, korespondencji wewnętrznej, korespondencji wysyłanej z UMK oraz udzielanie obywatelom informacji ? bezpośrednio i telefonicznie;
2) Publikacja ogłoszeń na tablicach urzędowych, doręczenia zastępcze;
3) Pełnienie roli Gospodarza systemu rejestracji i obiegu korespondencji;
4) Poświadczanie własnoręczności i autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach), formularzach i drukach, zgodnie z wymogami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
5) Realizacja czynności związanych z zakładaniem profilu zaufanego.Wstecz