BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat

(Nr ref. 26 -18)

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe;

c) staż pracy: minimum 5 lat, w tym doświadczenie zawodowe związane z zakresem zadań na powyższym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy prawo budowlane,

- Ustawy o drogach publicznych,

- Ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- Prawo ochrony środowiska;

- Ustawy prawo zamówień publicznych,

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

c) znajomość zasad funkcjonowania służb kryzysowych w Krakowie,

d) znajomość topografii miasta,

e) prawo jazdy kat. B,

f) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

g) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 


4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad wykonywaniem przeglądów bieżących i okresowych obiektów kubaturowych, toalet miejskich;

b) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem remontów i utrzymania obiektów kubaturowych ,toalet miejskich, dekoracji świątecznej i okolicznościowej, holowaniem i przechowywaniem samochodów, pomników, kapliczek oraz elementów małej architektury;

c) nadzorowanie zlecania realizacji, rozliczania oraz odbioru prac w ramach zawartych umów, przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i egzekucja warunków gwarancji;

d) nadzorowanie wykonywania czynności związanych z przekazywaniem placu budowy i dokumentacji do realizacji robót;

e) nadzorowanie opracowania specyfikacji technicznych celem udzielenia zamówienia publicznego oraz warunków umowy;

f) nadzorowanie przygotowania materiałów niezbędnych do skierowania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zlecenia realizacji zadań utrzymaniowych, zadań Rad Dzielnic;

g) nadzorowanie realizacji, rozliczania oraz odbioru prac w ramach zawartych umów na realizację zadań dzielnic;

h) opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw;

i) udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego,

- praca w terenie – konieczność prowadzenia pojazdów służbowych.

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu od 3500 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji kserokopie dokumentów

( kursy, szkolenia, certyfikaty, prawo jazdy itp.);

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 26-18" - w terminie do dnia: 05.04.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 26-18)

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 3 kandydatów.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 26-18)