Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru DĘBNIKI II

Logo

Powierzchnia planu - 41,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 29 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CVIII/2833/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "W celu aktualizacji i ujednolicenia ustaleń planistycznych dla osiedla Dębniki, w związku ze zmianą ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa przeprowadził zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 14 ust. 5), analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Przy sporządzaniu powyżej wskazanych dokumentów zostały wzięte pod uwagę wytyczne kierunkowe wskazane w uchwale Nr LVII/1171/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Dębniki II". Granica obszaru, dla którego należy sporządzić nowy plan miejscowy, przebiega wzdłuż granic osiedla, z równoczesnym wyłączeniem tych terenów osiedla, na których zlokalizowane są budynki oświatowe, w związku z prowadzonymi bądź planowanymi procesami inwestycyjno-budowlanymi w tych terenach. Zmiana ustaleń planu miejscowego w toku pozyskiwania decyzji administracyjnych, mogłaby wpłynąć negatywnie na proces uzyskania tych decyzji. Plan miejscowy określi zasady i warunki prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także harmonijnego współistnienia zróżnicowanych funkcji zagospodarowania na obszarze osiedla".


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 13 kwietnia 2018 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 30 maja 2018 r.
 3. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu - Zarządzenie Nr 1854/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2018 r.
 4. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 29 sierpnia 2018 r. - Rada podjęła uchwałę Nr CVIII/2844/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.

_do górydo góry
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1999 i poz. 1566)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCVII/2492/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl


UWAGA: OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2018 r. (-> Odnośnik do treści ogłoszenia)

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CVIII/2833/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II":

  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XCVII/2492/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II":

  dokument pdf-tekstTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1854/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II":

  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 858/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II" (Druk nr 3035):

  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip