Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

 

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

 

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

 

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

 

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

 

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2017 r.:

 

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykorzystanie w 2015 roku środków PFRON przekazanych według algorytmu na realizacje zadania dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. BK-02.1710.4.2017
 2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Realizacja zadań obronnych. BK-02.1710.6.2017
 3 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydział Inwestycji UMK Zamówienie publiczne na postępowanie w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0095/16 pn. Muzeum Podgórza -oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich BK-02.1710.7.2017
 4 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Rozbudowa ulicy Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 BK-02.1710.8.2017
 5 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie BK-02.1710.10.2017
 6 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic Miasta Krakowa BK-02.1710.11.2017
 7 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Zarządzanie zielenią miejską BK-02.1710.12.2017
 8 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego) BK-02.1710.18.2017
 9 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym BK-02.1710.19.2017
 10 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych BK-02.1710.20.2017
 11 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami BK-02.1710.21.2017
12 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej GMK

BK-02.1710.22.2017 - wystąpienie

BK-02.1710.22.2017 - uchwała

13 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Nadzór Miasta nad działalnością Szpitala im. S. Żeromskiego BK-02.1710.23.2017
14 Małopolski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Krakowa Zadania w zakresie organizacji, przygotowania i praktycznego działania elementów Sytemu Wykrywania i Alarmowania BK-02.1710.24.2017
15 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Urząd Miasta Krakowa Prawidłowość prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego BK-02.1710.27.2017