Sporządzany plan KOSOCICE II Logo
 

Powierzchnia planu - 252,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice II" jest dostosowanie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" do zapisów zmiany Studium (w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr CXII/1700/14 w dniu 9 lipca 2014 r.), poszerzających granice terenów o przeważającej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali szczegółowe zasady zagospodarowania dotyczące całego obszaru, w tym zasady kontynuacji i rozwoju funkcji mieszkaniowej, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, relacji z terenami otaczającymi, prawidłowej obsługi komunikacyjnej i systemowych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych