Strona sporządzanego planu KOSOCICE DWA Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 252,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: X Swoszowice i XI Podgórze DuchackiePrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE II".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówOdnośnik do strony bip


Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice II" jest dostosowanie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" do zapisów zmiany Studium (w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr CXII/1700/14 w dniu 9 lipca 2014 r.), poszerzających granice terenów o przeważającej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali szczegółowe zasady zagospodarowania dotyczące całego obszaru, w tym zasady kontynuacji i rozwoju funkcji mieszkaniowej, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, relacji z terenami otaczającymi, prawidłowej obsługi komunikacyjnej i systemowych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoOdnośnik do strony - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego