Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2017 r.

 

Lp Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2017 Zwrócenie się z postulatem przywrócenia do obsługi linii autobusowej aglomeracyjnej nr 226 pojazdów w rodzaju Jelcz M 120 lub zmiany trasy tego rodzaju autobusów obsługujących linię autobusową nr 226 16.01.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    1-2017
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 2-2017 Wniesienie sprzeciwu wobec prowadzonej przez Gminę Miasta Krakowa polityki w zakresie ustanawiania terenów zielonych na obszarze miasta na przykładzie sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa", obejmującego swoim zakresem obszar osiedli: Wolica i Przylasek Wyciąski 19.01.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    2-2017
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 3-2017 Zwrócenie się m.in. z postulatem wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy linii autobusowych 120, 220 i 240, celem dostosowania kursowania komunikacji zbiorowej do lepszego zaspokajania potrzeb pasażerów i mieszkańców: Toń, Giebułtowa, Pękowic, Bronowic Wielkich i Bronowic Małych 20.02.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    3-2017
4 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 4-2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów "Lasu Borkowskiego" od 22.03.2017 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 30.04.2017 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).    4-2017
5 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 5-2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań celem objęcia ochroną Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Cichy Kącik" m.in. poprzez objęcie obszaru zajętego pod ww. Rodzinny Ogród Działkowy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 31.03.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    5_2017
6 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 6_2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia przez władze Miasta Krakowa działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego i przebudowy ul.Bednarskiej 5.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    6-2017
7 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 7_2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów "Lasu Borkowskiego" od 1.05.2017 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 1.07.2017 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).    7-2017
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8_2017 Zwrócenie się z postulatem niedopuszczenia przez służby podległe Prezydentowi Miasta Krakowa do zabudowy korytarza przewietrzania miasta, przebiegającego na obszarze Chełmu. od 17.07.2017 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 28.07.2017 (tj. od dnia, w którym upłynie tygodniowy okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).    8_2017
9 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 9_2017 Wniesienie sprzeciwu wobec planowanych zmian w organizacji ruchu na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w ciągu al. Słowackiego w Krakowie 19.06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    9_2017
10 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 10_2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia przez Władze Miasta Krakowa działań zmierzających do wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu na obszarze Miasta Krakowa drogi szybkiego ruchu s-7, która - w ocenie wnoszących petycję - w zaprojektowanym kształcie będzie znacząco ingerować w funkcjonowanie społeczności lokalnej zamieszkującej ten rejon. 20.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    10_2017
11 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 11_2017 Zwrócenie się z postulatem wprowadzenia do projektu budżetu Miasta Krakowa na 2018 r. zadań, które przyczynią się do powstania kompleksowej trasy pieszo-rowerowo-rolkarskiej wokół Błoń Krakowskich 25.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    11-2017
12 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 12_2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu zachowania drzewostanu na terenie działek nr 1055/8, 1055/9 i 1055/10 obręb 34 Krowodrza w rejonie ulicy Starego Dębu oraz objęcia ochroną terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej znajdującej się w tej części Bronowic Wielkich 25.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    12_2017
13 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 13-2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zachowania stadniny koni, usytuowanej przy u. Dobrego Pasterza 121 w Krakowie 8.10.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   13_2017
14 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

14-2017 - I część

 

14_2017 - II część

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zakliki w sposób przedstawiony w petycji. 4.10.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    14-2017
15 Piotr Mirocha reprezentujący Zarząd Okręgu Krakowskiego Partii Razem 15-2017 Zwrócenie się z postulatem rezygnacji z planów sprzedaży budynku przy ul. Dekerta 15 wraz z działkami przyległymi, a także podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania obszaru "Zabłocie" we wskazany w petycji sposób. 6.11.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    15-2017
16 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 16-2017 Zwrócenia się z postulatem objęcia obniżką czynszu określonej grupy osób (tj. działaczy opozycji oraz osób represjonowanych w latach 1956 – 1989), zajmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków 8.11.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    16-2017
17 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 17_2017 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zakliki w sposób przedstawiony w petycji. 8.11.2017 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 1.01.2018 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).    17-2017
18 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 18_2017 Zwrócenie się z postulatem zapewnienia przez Gminę Miejską Kraków lokalu umożliwiającego prowadzenie działalności edukacyjnej przez Niepubliczną Chrześcijańską Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "UCZEŃ" 9.11.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   18-2017
19 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 19-2017 Zwrócenie się z postulatem utworzenia terenu zieleni urządzonej przy ul. Dekerta 15 oraz rezygnacji z planów sprzedaży budynku znajdującego się w ww. lokalizacji 21.12.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   19-2017
20 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 20-2017 Zwrócenie się z postulatem objęcia obniżką czynszu określonej grupy osób (tj. osób represjonowanych w latach 1956 – 1989), zajmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, niezależnie od sytuacji dochodowej ww. osób. 20.12.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   20-2017
21 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 21-2017 Zwrócenie się z postulatem objęcia ul. Życzkowskiego kursami miejskiej komunikacji zbiorowej, celem lepszego zaspokajania potrzeb m.in. osób pracujących na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Czyżyny, co – w ocenie wnoszących petycję – przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego w tym rejonie. 20.12.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   21-2017
22 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 22-2017

 

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów "Lasu Borkowskiego"

 

9.12.2017 - zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 9.02.2018 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje).    22-2017