Dokument archiwalny


RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2400/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r.


DRUK NR 2261:

- w dniu 11 października 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2262) - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXV/2116/17,
- w dniu 25 października 2017 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXVII/2132/17 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2401/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. (Druk nr 2262)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 2658/2017 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 17 października 2017 r. (Druk nr 2261)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXV - 11 października 2017 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXVII - 25 października 2017 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK.
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstTekst z zaznaczonymi zmianami

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2017 r.
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)powrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip