Czy można przywieźć ziemię na działkę?

 

Do ziemi przywiezionej z zewnątrz, tj. z terenu inwestycji gdzie została wytworzona, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach – co wynika z art. 2 pkt. 3 ustawy o odpadach, który wyłącza stosowanie jej przepisów do:

- niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

 

Zastosowanie przepisów ustawy o odpadach do ziemi oznacza, że zagospodarowanie ziemi może być prowadzone tylko w granicach norm wyznaczonych przepisami o odpadach.

 

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przywieźć ziemię na działkę, pod warunkiem wykorzystania jej w granicach norm wyznaczonych przepisami obowiązującego w chwili obecnej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

 

Według załącznika do ww. rozporządzenia istnieje możliwość wykorzystania ziemi – klasyfikowanej do odpadów o kodach 170504, 200202 (wymienianych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów):

do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego (zgodnie z pozycją 40 i 53 listy załącznika do ww. rozporządzenia).

 

Jednak na teren działki nie jest możliwe przywiezienie każdej ilości ziemi. Dopuszczalna maksymalna ilość ziemi do przyjęcia to 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni – co odpowiada warstwie o wysokości do 10-15 cm.

 

 

W przypadku przedsiębiorców, wykorzystanie mas ziemnych na danej działce możliwe jest w granicach norm wyznaczonych przepisami obowiązującego w chwili obecnej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami – po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, o którym mowa w art. 41 ww. ustawy o odpadach.

Procedura (karta usługi) dotycząca uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o symbolu WS-3, wraz z aktywnym wnioskiem dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adrese: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WS-3.

 

 

Inny sposób wykorzystania ziemi przywiezionej z zewnątrz na teren działki wykracza poza normy wprowadzone ww. przepisami i może spowodować podjęcie przez służby ochrony środowiska działań karnych.