Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY

Logo
 

Powierzchnia planu - 394,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 1 marca 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXV/1585/17 w sprawie odstąpienia od sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY".

Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" i "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" obejmują obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objęty programem Natura 2000. Głównym celem niniejszych planów jest zachowanie ciągłości terenów zielonych w maksymalnym możliwym zakresie, co będzie mieć istotne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego Miasta, w tym ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego."

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip