Dokument archiwalny

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2015 r.

 

 

Lp Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycj Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  1_2015 poprawa warunków pracy koni dorożkarskich w Krakowie  7.09.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  1_2015
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  2_2015 sprzeciw wobec planowanej rozbudowy sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Instalacji Regionalnej "Barycz"  19.10.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  2_2015
3 Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę  3_2015 żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz wystąpienie o przedstawienie informacji odnośnie czynności jakie w tej sprawie podjął Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie  17.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  3_2015
4 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  4-2015 przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie, a także zaproponowania rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia przychodów Miasta, jak również zmniejszenia smogu w Krakowie  12.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  4_2015