Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2016 r.:

 

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca MRPO Zespół Szkół Chemicznych Projekt MRPO.01.01.02-12-079/14 pn. Poprawa jakości kształcenia przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych. BK-02.1713.9.2016
2 Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie Urząd Miasta Krakowa – Wydział Edukacji Prawidłowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2012 roku, w szczególności prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok.

BK-02.1710.3.2016 I

BK-02.1710.3.2016 II

3 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa –

Wydział Geodezji

Prawidłowość wykonywania weryfikacji operatów technicznych zawierających wyniki prac geodezyjnych obejmujących wyodrębnienie z działek ewidencyjnych połączonych w nich rożnych nieruchomości. BK-02.1710.4.2016
4 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Józefa 1

Prawidłowość wykorzystania dotacji Wojewody małopolskiego za rok 2015 przekazanej na podstawie umowy WP-III.9421.24.6.2015 na remont pomieszczenia w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Józefa 1 BK-02.1710.6.2016
5 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Kontrola kompleksowa w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

BK-02.1713.4.2016 I

BK-02.1713.4.2016 II

6 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Zamówienie pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie – zamówienie uzupełniające umowa nr 158/ZIKIT/2015 z dnia 24.02.2015 r. BK-02.1713.5.2016
7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca MRPO Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 Projekt MRPO.01.01.02-12-075/14 pn. Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie. BK-02.1713.8.2016
8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca MRPO

Urząd Miasta Krakowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Projekt MRPO.09.013.00-12-232/13 pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków-Nowa Huta Przyszłości

BK-02.1713.10.2016 (I)

BK-02.1713.10.2016 (I) odmowa

BK-02.1713.10.2016 (I) odpowiedź IZ MRPO

BK-02.1713.10.2016 (II)

9 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Urząd Miasta Krakowa

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Olszańskiej 5

Prawidłowość wykorzystania dotacji Wojewody Małopolskiego za rok 2015 przekazanej na podstawie umów WP-III.946.2.8.2015 i WP III.9421.24.38.2015

BK-02.1710.9.2016

10 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Urząd Miasta Krakowa

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Aleksandry z filią ul. Teligi 26b

 

Prawidłowość wykorzystania dotacji Wojewody Małopolskiego za rok 2015 przekazanej na podstawie umów WP-III.946.2.7.2015 i WP III.9421.24.36.2015Prawidłowość wykorzystania dotacji Wojewody Małopolskiego za rok 2015 przekazanej na podstawie umów WP-III.946.2.7.2015 i WP III.9421.24.36.2015Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miasta Krakowa.

BK-02.1710.10.2016

 11 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa

Współpraca pomiędzy JASPERS a beneficjentem, wpływ inicjatywy JASPERS na wzrost zdolności administracyjnej beneficjenta.

BK-02.1710.11.2016

 12 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kształtowanie Krajobrazu i przestrzeni publicznej w dużych miastach.

BK-02.1710.13.2016

 13 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Straż Miejska Miasta Krakowa

Kontrola okresowa w trybie nadzoru nad działalnością straży gminnych

BK-02.1713.19.2016

 14 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca MRPO

 

Urząd Miasta Krakowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Projekt MRPO.04.01.02-12-034/16 pn. Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I.

BK-02.1713.20.2016 (I)

BK-02.1713.20.2016 (II)

15 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Kontrola rozliczenia pod względem finansowo-księgowym wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2013 r. na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej oraz innych zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej.

BK-02.1710.14.2016

16 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Architektury i Urbanistyki

Działania podejmowane w obszarze udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

BK-02.1710.15.2016

17 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Architektury i Urbanistyki

Prawidłowość działań w zakresie wydanych w okresie 01.01.2014 do 31.12.2015 pozwoleń na budowę dotyczących wykonywania robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

BK-02.1710.19.2016

18 Najwyższa Izba Kontroli

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Edukacji

Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych

BK-02.1710.20.2016

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Kształtowania Środowiska

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – umowa nr 283/2014/Wn50/MN-XN-03/D

BK-02.1710.23.2016

20 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej. Prowadzenie i aktualizowanie i przesyłanie do WCZK MUW danych o infrastrukturze w programie ARCUS 2005

BK-02.1710.26.2016

21 Ministerstwo Zdrowia – IP Funduszu Szwajcarskiego

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie, ul. Naczelna 12

Realizacja podprojektu dla celu II obszaru tematycznego ochrona zdrowia pt. Modernizacja IPOW w Krakowie, ul. Naczelna 12 w ramach Programu: KIK/85: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

BK-02.1710.21.2016

22 Ministerstwo Zdrowia – IP Funduszu Szwajcarskiego

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41

Realizacja podprojektu dla celu II obszaru tematycznego ochrona zdrowia pt. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Łanowa 41 w ramach Programu: KIK/85: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” BK-02.1710.22.2016
 23 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  

Urząd Miasta Krakowa

Miejskie jednostki organizacyjne

Ochrona interesów Skarbu Państwa, w zakresie gospodarki nieruchomościami BK-02.1710.24.2016
24 Ministerstwo Zdrowia – IP Funduszu Szwajcarskiego Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 Realizacja podprojektu dla celu II obszaru tematycznego ochrona zdrowia pt. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w ramach Programu: KIK/85: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  BK-02.1710.25.2016