Udział Krakowa w Międzynarodowym Związku Hanzy

 

Kraków jest aktywnym członkiem Nowej Hanzy od 2001r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXVIII/678/01 z dnia 23 maja 2001 r. podjęto decyzję o przystąpieniu miasta Krakowa do Międzynarodowego Związku Hanzy. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń lokalnych

i regionalnych Minister Spraw Zagranicznych RP, w dniu 15 października 2001 roku wyraził zgodę na przystąpienie Miasta Krakowa do Międzynarodowego Związku Hanzy. Uchwałą nr 920/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2002 r. przyjęto Statut Hanzy i miasto Kraków stało się pełnoprawnym członkiem Związku. Międzynarodowy Związek Hanzy skupia 194 miasta z 16 krajów, m.in. z Belgii, Danii, Estonii, Francji, Wlk. Brytanii, Rosji, Łotwy, Holandii, Norwegii, Szwecji, Polski, a przede wszystkim z Niemiec (127) i jest największą międzynarodową dobrowolną organizacją miast.

Jako związek miast handlowych, popierających się nawzajem na polu ekonomicznym, Hanza istniała w średniowieczu i na początku ery nowożytnej. Dawny związek miast Hanzy – Liga Hanzeatycka – aktywnie działał od XIII do XVI w. i jednoczył około 200 miast europejskich. Nie była to jedynie organizacja handlowa – Liga krzewiła idee samorządu miejskiego, humanizmu, solidarności społecznej, wzajemnej pomocy.

 

Cel działania

Te zasady przejął reaktywowany w 1980 roku, w holenderskim Zwolle Związek Nowej Hanzy - Hansa League of New Time. Nowa Hanza postawiła sobie za cel odtworzenie ducha starej Hanzy jako wspólnoty życia mieszkańców i wspólnej kultury. Celem związku jest nie tylko kontynuacja tradycji XIV-wiecznej Hanzy, a przede wszystkim rozwijanie współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy miastami - członkami. Sekretariat Nowej Hanzy mieści się w Lubece, burmistrz Lubeki przewodniczy Hanzie.

 

Do głównych zadań Nowej Hanzy należy:

• promocja miast należących do Związku Hanzy, ich historii i współczesnego wizerunku,

• ukazanie związków pomiędzy miastami należącymi do wspólnoty hanzeatyckiej, wzajemna

integracja miast związku, oraz pielęgnowanie więzi hanzeatyckiej,

• stymulowanie do nawiązywania bezpośrednich kontaktów między miastami-członkami Hanzy,

• współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie turystyki, kultury, ekologii, edukacji i gospodarki,

• działania w kierunku integracji osób niepełnosprawnych ze światem ludzi zdrowych

• współpraca organizacji pozarządowych z miast hanzeatyckich,

• w ramach Nowej Hanzy bardzo aktywnie funkcjonuje projekt "Młodej Hanzy", w której

uczestniczy młodzież szkół średnich oraz studenci.

 

 

Coroczne zjazdy miast hanzeatyckich

W czasach średniowiecznych przedstawiciele miast hanzeatyckich spotykali się corocznie na zjazdach w celu omówienia wspólnych zamierzeń. Nowa Hanza wróciła do tej tradycji. Coroczne spotkania podczas Hanzy, organizowane przez jedno z miast członkowskich, to doskonała promocja dla każdego z uczestniczących miast. Kalendarz spotkań ustalono do roku 2030. Dni Hanzy mają charakter średniowiecznego jarmarku, w trakcie którego miasta mają możliwość zaprezentowania się na stoiskach promocyjnych oraz poprzez udział w programie kulturalnym (koncerty, wystawy, itp.). Zjazdowi towarzyszą również różnego rodzaju konferencje i seminaria tematyczne, głównie

o tematyce gospodarczej i ekologicznej.

 

• W 1997 r. gospodarzem Dni Hanzy był Gdańsk. Kolejna prezentacja Krakowa w Gdańsku na forum miast hanzeatyckich miała miejsce w dniach 26-28 marca 2004 r. podczas Gdańskich Targów Turystycznych.

 

• W 2003 r. kolejny Zjazd Hanzy odbył się po raz pierwszy w dwóch miastach i w dwóch krajach jednocześnie: w polskich Słubicach oraz we Frankfurcie nad Odrą. W czasie Jarmarku Hanzeatyckiego w dniach 23-25 maja 2003 r. Kraków zorganizował stoisko promocyjne. Prezentacji miasta towarzyszył występ zespołu folkowego "Muzykanci".

 

• W czerwcu 2004 r. przedstawiciele miast hanzeatyckich spotkali się w Turku (Finlandia). Kraków zorganizował podczas zjazdu stoisko promocyjne, prezentując swoją ofertę kulturalną

i turystyczną.

 

Hanza 2009

Hanza 2010

Hanza 2011

Hanza 2012

Hanza 2013

Hanza 2014

Hanza 2017

Hanza 2018

 

 

Wybrane działania Związku Hanzeatyckiego:

 

1. Międzynarodowy Dzień Hanzy

Jednym z ważniejszych zadań miast hanzeatyckich jest wzmacnianie świadomości przynależności do Hanzy i pielęgnacja najlepszych jej tradycji. W tym celu powołano do życia "Międzynarodowy Dzień Hanzy". Corocznie, 15 maja, wszystkie miasta świętują go u siebie, organizując różnego rodzaju imprezy, wystawy, akcje skupione wokół tematyki hanzeatyckiej. Ma to na celu rozwinięcie świadomości hanzeatyckiej wśród mieszkańców, jak również pobudzenie ich zainteresowania, zarówno przeszłością jak i przyszłością swych miast w Hanzie.

 

2. „Młoda Hanza"

W ramach Nowej Hanzy bardzo aktywnie funkcjonuje projekt "Młodej Hanzy", w której uczestniczy młodzież szkół średnich oraz studenci (od 16 do 25 lat).

Młoda Hanza powstała w 1998 r. podczas Międzynarodowych Dni Hanzy w Visby. Przedstawiciele Młodej Hanzy biorą udział w tzw. Forum Młodzieży, które jest częścia programu Dni Hanzy.

Celem ww. młodzieżowej organizacji jest wymiana myśli i doświadczeń, rozwijanie konkretnych projektów pomiędzy poszczególnymi miastami, wspieranie współpracy w ramach partnerstwa szkół.

Udział młodzieży w programie Dni Hanzy finansuje w dużej mierze stowarzyszenie Hanzy.

Przedstawiciele miast polski, tradycyjnie, udają się do miasta – gospodarza Dni Hanzy sztandarowym żaglowcem „Generał Zaruski”.

 

3. HANSEartWORKS

Projekty artystyczne w ramach Hanzy datuje się od 2006 r. (Dni Hanzy w Osnabrück), najaktywniej realizowane były podczas Dni Hanzy w Wielkim Nowogrodzie i Parnau. Projekty obejmują warsztaty malarskie i rzeźbiarskie, wystawy plenerowe, jak również warsztaty nawiązujące do średniowiecznych rzemiosł i rękodzieła: tkactwa, garncarstwa, ceramiki i in. Obecnie najaktywniejsze grupy HANSEart działają w Osnabrück (Alfred Wübbena), w Salwedel (Hans Molzberger) i w Lippstadt (Carmen Harms).

 

4. Międzynarodowy Klub Prasowy „Hanza- Media"

Międzynarodowy Klub Prasowy „Hanza- Media", powstał 17 września 2010 r. w Wielkim Nowogrodzie w celu popularyzacji idei Hanzy.

 

 

Korzyści i efekty dla Krakowa

Związek Hanzy miał znaczny wpływ na wzmocnienie struktur demokratycznych w społeczeństwie polskim, umożliwiał korzystanie z doświadczeń partnerów - miast zachodnioeuropejskich.

Udział aktywny w Związku Hanzeatyckim, w tym między innymi udział Krakowa w corocznych zjazdach związku, to efektywna promocja Miasta, jego walorów turystycznych, oferty kulturalnej

i gospodarczej, jak również wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami miast hanzeatyckich. Udział w zjazdach Hanzy pozwala zaprezentować ofertę Krakowa nie tylko

w mieście, które jest w danym roku organizatorem zjazdu, ale przede wszystkim na forum wszystkich miast członkowskich z obszaru basenu Morza Bałtyckiego i Północnego (miasta Belgii, Danii, Holandii, Estonii, Łotwy, Rosji, Białorusi, Francji, Wlk. Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Polski, a przede wszystkim 127 miast z samych Niemiec).

Współpraca między miastami hanzeatyckimi, która niezależnie od różnych kryzysów i problemów politycznych stale obfitowała w wydarzenia i zawsze była aktywna, jest z uwagi na długą tradycję kontaktów, priorytetem dla wszystkich miast należących do tego prestiżowego Stowarzyszenia.