Dokument archiwalny

Wyniki kontroli organizacyjno- prawnej 2016 r.

 

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli  Wystąpienie pokontrolne
1 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty Czachowskiego, Placu Marii Turzymy w Krakowie wraz ze złożeniem wniosku o decyzję o zezwolenie na realizację Inwestycji drogowej”. BK-02.1711.1.2016
2 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kontrola sprawdzająca w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek. BK-02.1711.2.2016
3 Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.3.2016
4 Wydziały Urzędu Miasta Krakowa Kontrola sprawdzająca w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa. BK-02.1712.1.2016
5 Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie Rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych w Urzędzie Stanu Cywilnego. BK-02.1712.2.2016
6 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sposób rozliczenia z Miejskim Klubem Sportowym Cracovia SSA czynszu dzierżawy stadionu miejskiego za 2015 rok. BK-02.1711.6.2016
7 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Realizacja zadania pn. „Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka”. BK-02.1711.5.2016
8 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, czas pracy lekarzy i udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.4.2016
9 Straż Miejska Miasta Krakowa Przetwarzanie danych osobowych BK-02.1711.7.2016
10 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Ustalenie i dochodzenie należności z tytułu ugody zawartej w dniu 21 czerwca 2012 r. w ramach postępowania mediacyjnego sygn. akt I C 2465/11. BK-02.1711.8.2016
11 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamiania o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji. BK-02.1712.3.2016
12  

Wydział Spraw Społecznych UMK

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. BK-02.1712.4.2016
13 Miejski Rzecznik Konsumentów Wykonywanie zadań z zakresu ochrony konsumentów. BK-02.1712.5.2016
14 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych oraz udzielanie informacji publicznej na wniosek. BK-02.1711.9.2016
15 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Nadzór nad wykonywaniem zadań publicznych przekazywanych podmiotom zewnętrznym, w tym prawidłowość rozliczania dotacji przekazywanych tym podmiotom. BK-02.1711.10.2016
16 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.11.2016
17 Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK Prawidłowość wyznaczania terminów ważności uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy i wyrejestrowania pojazdów złomowanych za granicą. BK-02.1712.6.2016
18 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Zasadność wykonywania dokumentacji techniczno-projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków odstępowania od realizacji inwestycji. BK-02.1711.12.2016
19 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.13.2016
20 II Liceum Ogólnokształcące  Polityka kadrowo-płacowa. BK-02.1711.15.2016
21 Teatr „Łaźnia Nowa” Polityka kadrowo-płacowa, udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. BK-02.1711.14.2016
22 Wydział Sportu UMK Sprawowanie nadzoru i monitorowanie działań placówek oświatowo-wychowawczych. BK-02.1712.7.2016
23

Przedszkole Samorządowe nr 45 ul. Piekarska 14

 

Przedszkole Samorządowe nr 62, ul. Prądnicka 72

 

Przetwarzanie danych osobowych

BK-02.1711.16.2016 (I)

BK-02.1711.16.2016 (II)

24 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34 Przetwarzanie danych osobowych BK-02.1711.17.2016