Sporządzany plan BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG Logo
 

Powierzchnia planu - 60,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego
- „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG".
Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan obejmuje obszar, na którym zlokalizowane są obiekty komercyjno-handlowe, tworzące centrum usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako ośrodka centrotwórczego, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w dokumencie zmiany Studium.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych