Historia sporządzenia planu BROWAR LUBICZ Logo

Powierzchnia planu - 15,4 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 października 2007 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIV/292/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BROWAR LUBICZ" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 827, poz. 6130 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 29 grudnia 2007 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan dla obszaru "Browar Lubicz", podjęty na wniosek Nr 41/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2005 r., jest planem porządkującym i aktywizującym istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu znajdującego się w granicach obszaru uznanego za pomnik historii na podstawie Zarządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 roku. Ma on na celu realizację ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej, zarówno w kontekście przekształceń jak i jej aktywizacji. Celem planu jest stworzenie w tym obszarze zespołu urbanistyczno - architektonicznego o dużej atrakcyjności ogólnomiejskiego programu funkcjonalnego i wysokiej jakości kompozycji, powiązanej ze strukturą tej części Miasta".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 maja 2006 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 30 czerwca 2006 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1442/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2006 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25 maja 2007 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 1 czerwca do 3 lipca 2007 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 15 czerwca 2007 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 17 lipca 2007 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1663/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 sierpnia 2007 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1953/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2007 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2007 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 października 2007 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/292/07 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 827, poz. 5405 z dnia 28 listopada 2007 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1953/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2007 r.

DRUK NR 345:
- w dniu 10 października 2007 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 24 października 2007 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXIV/292/07 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXIII - 10 października 2007 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXIV - 24 października 2007 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 1 czerwca do 3 lipca 2007 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekstProtokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 1 czerwca do 3 lipca 2007 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CIII/1048/06 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz" (obejmującego działki nr 1/1 i 2/1 obręb 51 Śródmieście) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 1 czerwca do 3 lipca 2007 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa (ul. Józefa Sarego 4), w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- od wtorku od piątku: 9:00 - 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2007 r. w  Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 15 czerwca 2007 r., w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Dietla), początek o godz. 14:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz",
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 przywoływanej ustawy Prawo ochrony środowiska  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 17 lipca 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres podany w ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 maja 2006 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CIII/1048/06 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz".

Obszar planu obejmuje tereny położone w Śródmieściu Miasta Krakowa przy ul. Lubicz - pomiędzy ul. Strzelecką a terenem linii kolejowej.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy – pok. nr 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, wterminie do dnia 30 czerwca 2006 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XXIV/292/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CIII/1048/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1953/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1663/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1442/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 61/2007 Komisji Planowania Przestrzestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2007 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz" (Druk nr 345):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 51/2007 Komisji Planowania Przestrzestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2007 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Browar Lubicz":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip