Dokument archiwalny

Wyniki kontroli organizacyjno- prawnej 2015 r.

 

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wystąpienie pokontrolne
1 Agencja Rozwoju Miasta SA Postępowanie konkursowe dotyczące wyboru sponsora tytularnego Kraków Areny. BK-02.1711.3.2015
2

Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego "JANUS" Zarząd Budynków Komunalnych.

Realizacja umowy z dnia 26 września 2008 r. dzierżawy nieruchomości zabudowanej Fortem nr 44 „Tonie”. BK-02.1711.4.2015
3 wybrane placówki oświatowe Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

 

BK-02.1711.5.2015 (ZS Nr 1)

BK-02.1711.5.2015 (CKP)

 

BK-02.1711.5.2015 (CKU)

 

BK-02.1711.5.2015 (ZSO Nr 1)

 

BK-02.1711.5.2015 (ZSS Nr 4)

 

4 wybrane żłobki samorządowe Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych oraz gospodarowanie środkami trwałymi.

BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 28)

 

BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 25)

 

BK-02.1711.6.2015 (Żłobek  13)

 

BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 22)

 

BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 31)

5

Dom Pomocy Społecznej Uul. Helclów 2 w Krakowie

Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

BK-02.1711.1.2015

6

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Realizacja zadań wynikających ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

BK-02.1711.2.2015

7

Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

BK-02.1712.1.2015

8

Wydział Spraw Społecznych UMK

Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

BK-02.1712.2.2015

9

Wydział Podatków i Opłat UMK

Dokonywanie na kartach kontowych przypisów i odpisów podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających mających na celu ustalenie stanu faktycznego powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania lokali niemieszkalnych z założoną odrębną księgą wieczystą położonych w budynkach mieszkalnych.

BK-02.1712.3.2015

10

Nowohuckie Centrum Kultury 

Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

BK-02.1711.8.2015

11

Centrum Administracyjne nr 1, ul.Dunajewskiego 5

Polityka kadrowo-płacowa.

BK-02.1711.7.2015

12

Wydział Kształtowania Środowiska UMK

Nadzorowanie i rozliczanie realizacji postanowień umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

BK-02.1712.4.2015

13

Wydział Budżetu Miasta UMK

Terminowość składania przez miejskie jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych oraz sposób i zakres ich analizowania przez Wydział Budżetu Miasta UMK za I półrocze 2015 r.

BK-02.1711.11.2015

14

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im.Jana Brzechwy w Krakowie  al.Pod Kopcem 10a

Polityka kadrowo-płacowa

BK-02.1711.9.2015

15

Wydział Spraw Społecznych UMK

Zagadnienia objęte pismem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2015 r.

BK-02.1712.5.2015

16

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę oraz o zmianę pozwoleń na budowę i przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

BK-02.1712.6.2015

17

Wydział Sportu UMK

Realizacja wydatków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: całorocznego prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnej oferty dla mieszkańców, międzynarodowych lub lokalnych wydarzeń sportowych.

BK-02.1712.7.2015

18

Wydział Edukacji UMK

Prowadzenie bazy danych dotyczących stanu technicznego gminnych budynków oświatowych, w tym ustalanie potrzeb remontowych i sporządzanie corocznych planów remontowych oraz ustalanie potrzeb inwestycyjnych.

BK-02.1712.8.2015

19

 

Wydziały UMK,

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy Kraków bądź Skarbu Państwa.

BK-02.1711.12.2015

20

Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie

Czas pracy lekarzy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

BK-02.1711.13.2015

21

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Działalność ZEO w Krakowie za lata 2014-2015 w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych, prowadzenia polityki kadrowej i powierzania realizacji zadań statutowych ZEO osobom trzecim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres zlecanych zadań na zewnątrz i zakres obowiązków pracowników ZEO w Krakowie wynikających z umów o pracę.

BK-02.1711.10.2015

22

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie

Czas pracy lekarzy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

BK-02.1711.14.2015