Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru KLINY POŁUDNIE II

Logo

Powierzchnia planu - 178,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr C/2606/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLINY POŁUDNIE II".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu stworzenie nowych regulacji prawnych, które pozwolą na określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części Miasta w dostosowaniu do wizji przestrzennej określonej w obowiązującym Studium - zwłaszcza w zakresie dopuszczenia handlu wielkopowierzchniowego w rejonie autostrady A4 oraz umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonach planowanych przystanków metra. Celem planu jest aktywizacja obszaru poprzez wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym, w zgodzie ze wskazaną w Studium polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego. Ponadto plan umożliwi planowanie i realizację inwestycji z zakresu układu komunikacyjnego i transportu zbiorowego, w sposób kompleksowy regulujący zasady zagospodarowaniu całego obszaru".


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 14 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 grudnia 2014 r.
 3. Odstąpienie od sporządzania planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 kwietnia 2018 r. - Rada podjęła uchwałę Nr C/2606/18 w sprawie odstąpienia od sporządzania planu.

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14 listopada 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXIX/1877/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II".

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr C/2606/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CXIX/1877/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 858/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 824/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II" (Druk nr 2777):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip