KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+


 

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych. Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

 

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) kultura i rozrywka,

3) sport, rekreacja i wypoczynek,

4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,

5) zdrowie,

6) gastronomia i sklepy,

7) usługi.

 

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

 

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

 

 

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej przyjmowane są w  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, Kraków.

 

 

Karty wydawane są po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Do uzyskania karty potrzebne są zdjęcia poszczególnych członków rodziny, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia. Każdy członek rodziny powyżej 4 roku życia otrzyma imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie. Dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu na podstawie Karty rodzica. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca winien przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się w punkcie 5 Karty usługi SO-28 – Krakowska Karta Rodzinna 3+.

 

Link do procedury

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana jest z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ począwszy od 1 września 2014 r. ma prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Na zintegrowanej karcie jest dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze karty mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobka, zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz są zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne.

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych UMK pod numerem tel.: 12 616-50-50.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wykaz ulg i rabatów znajdują się TUTAJ

 


Zarządzenie Nr 2972/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.11.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2002/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (z późn. zm.).


Informacja dotycząca przedłużania kart KKR

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.kkr.krakow.pl