Czym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?Jest to świadczenia wypłacane na dziecko jeśli jeden z rodziców dziecka nie płaci alimentów. Świadczenie wypłaca gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, do ukończenia przez nie 25 roku życia (powyżej 18 roku życia wypłata jest kontynuowana jeśli dziecko się uczy). Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie może być wyższa niż 500 zł na dziecko. Jeśli sąd zasądził 300 zł - tyle otrzymasz świadczenia z funduszu, jeśli masz zasądzone 700 zł na dziecko - otrzymasz maksymalną kwotę świadczenia - czyli 500 zł.

 

Uwaga: warunkiem jest więc zasądzenie alimentów (wyrok/ugoda).

 

Możesz to zrobić w następujący sposób:

 

Złożyć pozew o alimenty do sądu lub spisać ugodę za pomocą mediatora sądowego (gdyby ojciec/matka dziecka przestał/a płacić alimenty taka ugoda również jest ważna dla sądu i komornika).

 

Uwaga: o świadczenia z funduszu możesz starać się tylko wtedy, gdy alimenty nie są na bieżąco płacone.

 

Kolejnym krokiem jest złożeniu wniosku o egzekucję alimentów u komornika sądowego. Przy wyborze komornika nie obowiązuje rejonizacja. Możesz więc wybrać komornika z dowolnego miasta w kraju - najlepiej wybrać tego, który działa w miejscu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

 

Komornikowi wystarczą 2 miesiące - by stwierdzić, czy egzekucja jest bezskuteczna. W miesiącu, w którym otrzymasz zaświadczenia komornika potwierdzające, że alimenty nie są płacone - złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

Ważne - bo od miesiąca złożenia wniosku w UMK nabywasz prawa do świadczenia! Jeśli więc komornik w miesiącu kwietniu stwierdzi, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna i w tym samym miesiącu złożysz wniosek z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do UMK - wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymasz od kwietnia. Złożenie wniosku np. w maju - spowoduje, że świadczenie będzie przysługiwać dopiero od tego miesiąca.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

1. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego  alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego  treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

 

2. zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 miesiące - zaświadczenie winno być wystawione w miesiącu, w którym zostanie złożony wniosek,

 

3. zaświadczenie komornika sądowego o wysokości alimentów wyegzekwowanych za rok 2016 (okres świadczeniowy 2017/2018),

 

4. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą: informację sądu o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

 

5. w przypadku ustalenia opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej - odpis orzeczenia sądu rodzinnego (oryginał do wglądu),

 

6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka (w przypadku jego posiadania),

 

7. oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

 

8. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (w przypadku jego posiadania),

 

9. kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację,

 

10. zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

 

11. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość i rodzaj utraconego dochodu,

 

12. dokument określający wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 

13. dokument określający wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 

14. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, w przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny, w przypadku osiągania innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym.

Uwaga - aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego trzeba spełnić kryterium dochodowe w wysokości 725 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Dochód obliczany jest na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego - pamiętaj do twojego dochodu ponadto wliczone zostaną m.in. alimenty (jeśli je otrzymywałaś od dłużnika) oraz stypendia szkolne.

 

Pamiętaj

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy - tzn. od miesiąca października do września następnego roku. Dlatego żeby otrzymywać świadczenia w kolejnym okresie musisz złożyć nowy wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego z niezbędnymi dokumentami. Nie musisz dołączyć wszystkich dokumentów raz jeszcze (np. wyroku rozwodowego lub ustalającego kwotę alimentów - jeśli kwota zasądzonych alimentów nie uległa zmianie), jednak obowiązkowo trzeba złożyć corocznie zaświadczenia od komornika potwierdzające że dłużnik nadal nie płaci alimentów.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Pamiętaj - nie wolno Ci pobierać alimentów bezpośrednio od dłużnika - jeśli wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeżeli przyjmiesz od dłużnika alimenty - będziesz musiała zwrócić wypłacone przez UMK kwoty wraz z odsetkami!