Czym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?Jest to świadczenia wypłacane na dziecko jeśli jeden z rodziców dziecka nie płaci alimentów. Świadczenie wypłaca gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, do ukończenia przez nie 25 roku życia (powyżej 18 roku życia wypłata jest kontynuowana jeśli dziecko się uczy). Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie może być wyższa niż 500 zł na dziecko. Jeśli sąd zasądził 300 zł - tyle otrzymasz świadczenia z funduszu, jeśli masz zasądzone 700 zł na dziecko - otrzymasz maksymalną kwotę świadczenia - czyli 500 zł.

 

Uwaga: warunkiem jest więc zasądzenie alimentów (wyrok/ugoda).

 

Możesz to zrobić w następujący sposób:

 

Złożyć pozew o alimenty do sądu lub spisać ugodę za pomocą mediatora sądowego (gdyby ojciec/matka dziecka przestał/a płacić alimenty taka ugoda również jest ważna dla sądu i komornika).

 

Uwaga: o świadczenia z funduszu możesz starać się tylko wtedy, gdy alimenty nie są na bieżąco płacone.

 

Kolejnym krokiem jest złożeniu wniosku o egzekucję alimentów u komornika sądowego. Przy wyborze komornika nie obowiązuje rejonizacja. Możesz więc wybrać komornika z dowolnego miasta w kraju - najlepiej wybrać tego, który działa w miejscu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

 

Komornikowi wystarczą 2 miesiące - by stwierdzić, czy egzekucja jest bezskuteczna. W miesiącu, w którym otrzymasz zaświadczenia komornika potwierdzające, że alimenty nie są płacone - złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

Ważne - bo od miesiąca złożenia wniosku w UMK nabywasz prawa do świadczenia! Jeśli więc komornik w miesiącu kwietniu stwierdzi, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna i w tym samym miesiącu złożysz wniosek z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do UMK - wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymasz od kwietnia. Złożenie wniosku np. w maju - spowoduje, że świadczenie będzie przysługiwać dopiero od tego miesiąca.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

1. uwierzytelnioną przez organ właściwy wierzyciela, notariusza lub instytucję, która dokument wydała kopię dokumentu sywierdzającego tożsamość wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (oryginał do wglądu),

 

2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego  alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego  treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

 

3. zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 miesiące - zaświadczenie winno być wystawione w miesiącu, w którym zostanie złożony wniosek,

 

4. zaświadczenie komornika sądowego o wysokości alimentów wyegzekwowanych za rok 2015 (okres świadczeniowy 2016/2017),

 

5. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą: informację sądu o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

 

6. w przypadku ustalenia opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej - odpis orzeczenia sądu rodzinnego (oryginał do wglądu),

 

7. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka (w przypadku jego posiadania),

 

8. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

 

9. zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (w przypadku jego posiadania),

 

10. kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację,

 

11. zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 

12. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 

13. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 

14. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 

15. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • oświadczenia czlonków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzyowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) każdego czlonka rodziny.

 

Uwaga - aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego trzeba spełnić kryterium dochodowe w wysokości 725 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Dochód obliczany jest na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego - pamiętaj do twojego dochodu ponadto wliczone zostaną m.in. alimenty (jeśli je otrzymywałaś od dłużnika) oraz stypendia szkolne.

 

Pamiętaj

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy - tzn. od miesiąca października do września następnego roku. Dlatego żeby otrzymywać świadczenia w kolejnym okresie musisz złożyć nowy wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego z niezbędnymi dokumentami. Nie musisz dołączyć wszystkich dokumentów raz jeszcze (np. wyroku rozwodowego lub ustalającego kwotę alimentów - jeśli kwota zasądzonych alimentów nie uległa zmianie), jednak obowiązkowo trzeba złożyć corocznie (zaświadczenia od komornika potwierdzające że dłużnik nadal nie płaci alimentów, czy zaświadczenie ze szkoły - jeśli osoba uprawniona skończyła 18 lat). Wniosek na nowy okres świadczeniowy możesz złożyć już od miesiąca sierpnia - wtedy wypłatę świadczenia otrzymasz w październiku, jeśli jednak wniosek z kompletem dokumentów złożysz w miesiącach wrzesień lub październik - wypłata świadczenia należnego za październik nastąpi dopiero w listopadzie.

 

Pamiętaj - nie wolno Ci pobierać alimentów bezpośrednio od dłużnika - jeśli wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeżeli przyjmiesz od dłużnika alimenty - będziesz musiała zwrócić wypłacone przez UMK kwoty wraz z odsetkami!