Kiedy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują lub ich wypłata zostanie wstrzymana?Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwać w przypadku, gdy dziecko:

 

1) zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

 

2) zawarło związek małżeński.

 

Pomimo tego, że świadczenie przyznawane jest na okres świadczeniowy warto pamiętać, że gmina może wstrzymać wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Stanie się tak w sytuacji, kiedy osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

1) odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;

 

2) odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;

 

3) nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

Gmina wznowi jednak wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przypadku udzielenia niezbędnych wyjaśnień, czy też zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy pod warunkiem jednak, że osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania. Jeśli jednak wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-22 10:06:02
BOŻENA MARCINIAK
 Edycja
2018-06-12 10:35:31
BOŻENA MARCINIAK
 Edycja
2017-03-09 09:22:54
BOŻENA MARCINIAK
 Edycja
2015-05-15 10:53:48
BOŻENA MARCINIAK
 Edycja
2014-04-10 09:20:30
DOMINIK STRZEBAK
 Publikacja