Obowiązujący plan STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 11,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826.

Plan obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 listopada 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar planu znajduje się pomiędzy ulicami Smolki, Legionów Piłsudskiego, planem "Bulwary Wisły" a granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W granicach planu znajduje się między innymi ciąg handlowo-usługowy przy ulicy Kalwaryjskiej, historyczna zabudowa wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, ul. Zamoyskiego a także wzdłuż przecznic od tych ulic, jak również budynek klubu sportowego Korona oraz Plac Niepodległości.
Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych i kulturowych w części północnej zurbanizowanej, a w części południowej o wartościach kompozycyjnych i przyrodniczych. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności Starego Podgórza.
Obszar objęty planem skupia nie tylko funkcje mieszkaniowe, usługowe i sportowe, ale przede wszystkim staje się nowym obszarem publicznego, kulturalnego życia miasta. Warunkiem funkcjonowania tego obszaru jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2013-12-06
Data publikacji:
2013-12-06
Data aktualizacji:
2020-07-20