Obowiązujący plan REJON CMENTARZA PODGÓRSKIEGO Logo
 

Powierzchnia planu - 17,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXVII/1130/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON CMENTARZA PODGÓRSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4570.

Plan obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4570 - ogłoszenie uchwały Nr LXXVII/1130/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Teren zawarty w granicach planu położony jest pomiędzy obszarem uchwalonego planu "Krzemionki" a obszarem uchwalonego planu "Wielicka - Wschód". Przeważającą jego część zajmuje Cmentarz Podgórski, pozostały teren leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanej strukturze, cechach i walorach. Celem planu jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych ukierunkowane na ochronę i zachowanie atrakcyjności przestrzeni i czytelności układu urbanistycznego, charakterystycznego dla tej części miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip