Jerzy Zbiegień - Miejski Konserwator Zabytków

 

kontakt - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Zarządzenie Nr 3585/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.12.2013 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Do zakresu działań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

 

1. Realizacja wynikających z Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa zawartym w Krakowie w dniu 11 maja 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 283, poz. 1887) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12 listopada 2013 r.,zwanym dalej Porozumieniem.

 

2. Realizacja zadań własnych wynikających z kompetencji samorządu:

1) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w zakresie określonym ustawą, w szczególności: koordynacja zadań i nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, a także kontrola

ich prawidłowego użytkowania pod względem ochrony wartości zabytkowych,

2) programowanie i przygotowywanie studiów ochrony konserwatorskiej do planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,

3) przygotowywanie materiałów do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami i nadzór nad jego realizacją,

4) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

5) przygotowywanie materiałów do sporządzenia dokumentów wynikających z wpisu Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; prowadzenie monitoringu,

6) przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków historycznych układów urbanistycznych oraz obiektów stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kraków,

7) współpraca z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nadzór merytoryczny w zakresie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

8) składanie wniosków do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o czasowe zajęcie lub przejęcie na rzecz Skarbu Państwa zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zagrożonego zniszczeniem, w trybie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

9) wydawanie opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,

10) gromadzenie i archiwizacja materiałów oraz informacji związanych z zabytkami Krakowa, ich historią, a także działaniami konserwatorskimi,

11) udzielanie informacji na temat obiektów zabytkowych oraz konsultowanie założeń konserwatorskich dotyczących obiektów i zespołów zabytkowych,

12) popularyzacja wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury m.in. poprzez publikacje własne,

13) współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego,

14) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK/miejskimi jednostkami organizacyjnymi, wojewódzkim konserwatorem zabytków i innymi organizacjami w zakresie dotyczącym dzieł Twierdzy Kraków pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków,

15) realizacja zadań wynikających z Uchwały NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, oraz UCHWAŁY NR XC/2361/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto

16) zawieranie umów zleceń dotyczących wydatkowania środków budżetowych z zakresu działania Miejskiego Konserwatora Zabytków.

17) przyjmowanie zgłoszeń o ujawnieniu w czasie prowadzenia robót budowlanych ziemnych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku i powiadamianie o tym Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

18) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadamianie o tym Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,