Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2015 r.:

 

Lp Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Wykorzystanie środków publicznych w związku z ubieganiem się przez miasto Kraków wspólnie z regionem tatrzańskim o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. BK-02.1710.2.2015 
 2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. BK-02.1710.15.2015
 3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. BK-02.1710.17.2015
 4 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. BK-02.1710.18.2015
5 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”. BK-02.1713.7.2015
6 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu „Budowa linii tramwajowej, łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”. BK-02.1713.11.2015
7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA Kontrola trwałości projektu pn. „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie”. BK-02.1713.12.2015
8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu „Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacja w ZIKiT”. BK-02.1713.15.2015
 9  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Kontrola projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie”. BK-02.1713.16.2015
10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kontrola projektu pn. „Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”.
11 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”.
12 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa, ŚDS "Klub Aktywnosci", ul.Aleksandry 1, ŚDS Filia, ul. Kolejowa
Kontrola rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2013 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. BK-02.1713.21.2015
13 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43
Kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie. BK-02.1713.22.2015
14 Regionalna Izba Obrachunkowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola doraźna ZIKiT w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym realizacji zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2011-2014 i w 2015 roku. BK-02.1713.23.2015
15 Najwyższa Izba Kontroli Straż Miejska Miasta Krakowa Finansowanie straży miejskich. BK-02.1710.11.2015
16 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie Kontrola projektu pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu. BK-02.1713.28.2015
17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu pn. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II. BK-02.1713.29.2015
18 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie, os. Tysiąclecia 86. Kontrola rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w 2014 roku na funkcjonowanie ŚDS. BK-02.1713.31.2015
19 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. BK-02.1713.35.2015
20 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie. BK-02.1713.36.2015
21 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Kontrola projektu pn. Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. BK-02.1713.39.2015
22 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola problemowa w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zadań z zakresu organizacji ruchu na drogach publicznych miasta Krakowa. BK-02.1710.36.2015
23 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Szkół Łączności w Krakowie Kontrola projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. BK-02.1713.37.2015
24 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie Kontrola projektu pn. Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie. BK-02.1713.38.2015
25 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Kontrola projektu pn. Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. BK-02.1713.39.2015
26 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Kontrola projektu pn. Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. BK-02.1713.40.2015
27 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Miasta Krakowa Kontrola projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych GMK.

BK-021710.35.2015 (1)

BK-02.1710.35.2015 (2)

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2014 r.:

 

Lp. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu. BK-02.1710.1.2014
 2 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK Realizacja projektu pn. „Promocja turystyki biznesowej w  Małopolsce na rynkach zagranicznych”. BK-02.1710.5.2014
3 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Kontrola problemowa w zakresie organizacji, przygotowania i praktycznego przeprowadzenia powiatowego treningu formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania (SWA). BK-02.1710.8.2014
4 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Obiekty znajdujące się na terenie Miasta Krakowa Informacja o wynikach kontroli podmiotów z terenu miasta Krakowa w zakresie korzystania ze środowiska (przeprowadzonych w 2013 roku).  BK-02.1710.11.2014
5 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach. BK-02.1710.15.2014
6 Najwyższa Izba Kontroli Wydział Kształtowania Środowiska UMK Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. BK-02.1710.2.2014
7 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej. BK-02.1710.6.2014
8 Ministerstwo Sportu i Turystyki wydziały Urzędu Miasta Krakowa Prawidłowość wykonania umowy nr 2014.0051/0173/UDOT/ZIO/DWM z 28 lutego 2014 r. na realizację zadania publicznego związanego z ubieganiem się w fazach aplikacji i kandydatury przez miasto Kraków wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w roku 2022. BK-02.1710.10.2014
9 Archiwum Narodowe w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Kontrola archiwum zakładowego UMK oraz warunków przechowywania i ewidencjonowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.  

BK-02.1710.13.2014 (1)

BK-02.1710.13.2014 (2)

10 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
11 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach. BK-02.1710.15.2014
12 Najwyższa Izba Kontroli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie System egzaminów zewnętrznych w oświacie. BK-02.1710.16.2014
13 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kształtowania Środowiska UMK Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z ustawy – Prawo wodne. BK-02.1710.24.2014
14 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kształtowania Środowiska UMK Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

BK-02.1710.26.2014

15 Najwyższa Izba Kontroli Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Wdrażanie w gminach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. BK-02.1710.27.2014
16  Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji UMK Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. BK-02.1710.36.2014
17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Realizacja projektu „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie” BK-02.1713.1.2014
18 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego DPS, ul. Łanowa 39 Realizacja projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja DPS przy ul. Łanowej 39 w Krakowie”. BK-02.1713.2.2014
19 Małopolski Urząd Wojewódzki Straż Miejska Miasta Krakowa Kontrola doraźna działalności Straży Miejskiej Miasta Krakowa za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. BK-02.1713.4.2014
20 Małopolski Urząd Wojewódzki Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Realizacja projektu: Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS „Borek” BK-02.1713.5.2014
21 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego DPS przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Realizacja projektu: Modernizacja DPS przy ul. Łanowej 39 w Krakowie” BK-02.1713.6.2014
22 Minister Edukacji Narodowej SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 w Krakowie Realizacja projektu: Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i/lub książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (…)” BK-02.1713.10.2014

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2013 r.:

 

Lp. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Społecznych UMK Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach BK-02.1710.2.2013
2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafy BK-02.1710.4.2013
3 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ośrodki pomocy społecznej w województwie małopolskim Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” BK-021713.2.2013
4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Realizacja projektu nr MRPO.07.02.00-12-280/10 pn. Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych” BK-02.1713.6.2013 
5 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Kontrola problemowa w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza

BK-02.1713.7.2013

6 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Grodzki Urząd Pracy Kontrola problemowa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

BK-02.1713.8.2013

7 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej  Kontrola postępowania pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie – etap II”

BK-02.1713.9.2013

8 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kontrola problemowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie

BK-02.1713.10.2013

9 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Realizacja zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych przez gminy uzdrowiskowe

BK-02.1713.11.2013

BK-02.1713.11.2013 wystąpienie pokontrolne

10 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Społecznych Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

BK-02.1710.13.2013

11 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

BK-02.1710.12.2013

12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Realizacja projektu „Krakowskie Noce 2012”

BK-02.1710.20.2013

13 Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Przestrzeganie przez Gminę Miejską Kraków przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

BK-02.1710.27.2013 

14 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Urząd Miasta Krakowa Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków

BK-02.1710.24.2013

15 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki Kontrola projektu „Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki”

BK-02.1713.16.2013

16 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie Kontrola projektu: „Modernizacja DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych wynikających z przepisów prawa”.

BK-02.1713.20.2013

17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zespół Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31 Kontrola projektu „Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie”

BK-02.1713.22.2013

18 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kontrola projektu: „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”

BK-02.1713.26.2013

 

 

Archiwum