Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2012
zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1. Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2012-2014 (Festiwale - dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta) - zobacz ogłoszenie konkursu.

Wykaz ofert złożonych do konkursu

Wyniki konkursu

 

Zobacz:
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 145/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2012-2014.

Zarządzenie Nr 376/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 145/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 885/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2012-2014 oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji wybranych zadań (zmienione zarządzeniem Nr 1899/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2012 r.) .

 

 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta - zobacz ogłoszenie konkursowe.

Wykaz ofert złożonych do konkursu


Wyniki konkursu


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 436/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną

Zobacz:
Zarządzenie Nr 436/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Zarządzenie Nr 905/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 436/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Zarządzenie Nr 991/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

 

 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących promocji twórczości artystycznej i literackiej oraz działalności wydawniczej - zobacz ogłoszenie konkursowe.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 620/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2012 r.

 

Wykaz ofert złożonych do konkursu


Wyniki konkursu


Zobacz:
Zarządzenie Nr 620/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących promocji twórczości artystycznej i literackiej oraz działalności wydawniczej.

Zarządzenie Nr 1245/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 620/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących promocji twórczości artystycznej i literackiej oraz działalności wydawniczej.

 

4. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej - zobacz ogłoszenie konkursowe.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 621/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2012 r.

 

Wykaz ofert złożonych do konkursu

 

Wyniki konkursu

 

 

Zobacz:
Zarządzenie Nr 621/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej.

Zarządzenie Nr 1211/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 621/2012 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej.

Zarządzenie Nr 1463/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej.

 

 

Zobacz więcej:
Oferta realizacji zadania publicznego
Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 1368/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia jednolitego wzoru umowy dotacyjnej na realizację w roku 2012 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzory załączników aktualizowanych przy zawieraniu umowy: załącznik nr 1, załącznik nr 2

Wzór sprawozdania z realizacji zadania.

Zarządzenie Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku do uchwały Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.