Historia sporządzenia planu SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 1,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXI/1031/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r., poz. 3009 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 2 maja 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu objęty jest ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód" uchwalonego uchwałą Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. Zmiany, które zostały wprowadzone do rysunku planu na końcowym etapie jego uchwalania, spowodowały wykreślenie z projektu planu drogi dojazdowej do posesji położonych na przedmiotowym obszarze. W efekcie grupa działek przeznaczonych do zabudowy pozostała pozbawiona możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej, która uprzednio była proponowana przez projektantów planu. Podjęcie niniejszego planu miejscowego ma na celu uporządkowanie sytuacji planistycznej w tym rejonie, poprzez wyznaczenie w planie miejscowym dodatkowych terenów drogowych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip